johtamisen – Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto – TAKK

Johtamisen arviointiin on tärkeää kytkeä mukaan myös henkilöstö, sillä näin koko työyhteisö voi olla osallisena kehittämistyössä. Muutokseen tarvitaan kaikkia julkisen sektorin toimijoita. Taustaa. Hyvän johtamisen kriteerit on kehitetty Työterveyslaitoksen koordinoimassa Johtamisen kehittämisverkostossa.

Johtamisen avulla pyritään siihen, että joukko ihmisiä toimii paremmin ja tehokkaammin kuin ilman johtamista. Johtaminen on toimintaa, jossa on tarkoitus saada aikaan tuloksia ihmisten avulla ja ihmisten kanssa. Tässä johtamisen määrittelyssä korostuu tulosten aikaansaaminen ihmisten avulla ja kanssa –

Johtamisen 360 arviointi tarjoaa systemaattisen tavan kerätä ja analysoida palautetta esimiehen johtamiskäyttäytymisestä. Esimiehet saavat 360 arvioinnin avulla objektiivisen kuvan omasta käyttäytymisestään eri sidosryhmien näkökulmasta, minkä perusteella voidaan tunnistaa tarpeelliset kehitysalueet ja luoda pohja esimiehen

Ihmisten johtamisen tavoitteena on saada tarvittavat asiat tapahtumaan ja ihmiset toimimaan halutulla tavalla organisaation tavoitteen saavuttamiseksi. Johtaminen on ennen kaikkea yhteistyössä toimimista. Tulokset saadaan aikaan ihmisten avulla ja heidän kanssaan.

Johtamisen erikoisammattitutkinto englanniksi . Johtamisen erikoisammattitutkinto englanniksi on myös mahdollista Suomessa tänä päivänä. Tutkinnon suorittaminen in English on yleistynyt valtavan paljon globalisaation myötä, koska monissa pohjoismaisissakin yrityksissä yrityskielenä voi olla englanti.

 · PDF tiedosto

Johtamisen viitearkkitehtuurilla tarkoitetaan toiminta-arkkitehtuurin ylätason kokonaiskuvausta, joka ei kuvaa yksityiskohtaisia prosesseja vaan, joissa tunnistetaan kuntajohtamisen keskeiset toiminnot, niiden väliset suhteet sekä niihin liittyvät tiedot ja tietovirrat. Johtamisen viitearkkitehtuuri ohjaa ja

Johtajana toimiminen
 · PDF tiedosto

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa toimia yrityksen tai vastuualueen johtamistehtävässä tai sisäisenä tarkastajana.

Kukapa meistä ei haluaisi olla tekemisissä mukavien ihmisten kanssa. Mukavan ihmisen määritelmä varmaankin vaihtelee jonkin verran ihmisestä riippuen, mutta uskallan ajatella, että luontevan kohteliaasti ja sosiaalisesti lämpimästi toimivat ihmiset mielletään

Opintojakso johdattaa organisaatioiden johtamisen (management ja leadership) tutkimukseen ja käytäntöihin. Tarkastelemme johtamista yleisesti toimintana, joka edellyttää yksilöllisiä taitoja ja valmiutta hyödyntää koko organisaatiota ja sen työntekijöiden osaamista.

Henkilöstön johtamisen alueella tarkastellaan esimiestyötä ja henkilöstövoimavarojen johtamista vastuullisen johtamisen ja organisaation suorituskyvyn kannalta. Organisaatiot ja niiden toimintaympäristöt opiskelualueena suuntautuu yrityksen ja yhteiskunnan välisen suhteen analysointiin ja

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on suunnattu esimies- ja johtotehtävissä toimiville sekä yrittäjille, jotka . johtavat, suunnittelevat ja kehittävät yrityksen tai organisaation toimintaa sen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi, kehittävät työyhteisönsä johtamista ja käytäntöjä kokonaisvaltaisesti ja

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Kaipaatko uusia ideoita johtamiseesi tai päivitystä johtamisosaamiseesi? Haluatko vahvistaa taitojasi vastuualueesi toiminnan suunnittelussa ja

Johtamisen aineopintojen sivuaineoikeutta ei tarvitse erikseen hakea. Aineopinnot voi suorittaa, jos perusopinnot eli Liiketoimintaosaamisen perusteet (min.25 op) on suoritettu vähintään arvosanalla 3 eli H. Johtamisesta on mahdollisuus suorittaa joko 26 op:n aineopintotasoinen opintokokonaisuus tai 36 op:n aineopintokokonaisuus.

Uudistunut johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto tarjoaa esimiehille ja johtotehtävissä toimiville sekä yrittäjille mahdollisuuden hioa osaamista ja menestyä johtajana. Koulutuspäivät rakentuvat asiantuntijoiden alustuksista, toiminnallisesta tekemisestä ja

Kirkossa toimiville esimiehille ja johtajille suunnattu Kirkon johtamisforum kokoontuu jälleen tammikuussa. Tule paikalle kuuntelemaan, keskustelemaan ja kehittämään kirkon johtamista. Teemoina muun muassa johtaminen ja johtamisen laatu muutoksessa, uudet työnteon tavat julkisella sektorilla, sisäinen motivaatio ja naiset johtajina kirkossa.

Johtamisen ja talouden tiedekunnassa työmme keskiössä on kansainvälisesti korkeatasoinen ja monitieteinen tutkimus ja opetus. Tiedekunnassamme pyrimme etsimään totutut tieteenalarajat ylittäviä johtamisen ja talouden toimintamalleja, sekä kouluttamaan nopeasti muuttuvan maailman dynamiikkaa ymmärtäviä johtajia ja asiantuntijoita.

Johtamisen teorioista on hyvä ymmärtää yleiset periaatteet. Kaikkia ei kannata opetella. Aihetta käsittelevien kirjojen suo on loputon: pelkästään Amazon antaa “management theories” haulla yhteensä 106 304 hakutulosta. Hanskoja ei kannata tiputtaa.

Johtamisen opinnot. Johtamisen opintojen myötä opit ymmärtämään globaalia taloutta ja siinä tapahtuvia muutoksia. Uudet talouden muodot (esim. kiertotalous, jakamistalous, kohtuutalous) tulevat muuttamaan yritysten ja organisaatioiden toimintatapoja merkittävällä tavalla.

Johtamisen laitos tarjoaa dynaamisen oppimis- ja tutkimusympäristön, jossa huippuluokan tutkimus on perustana huippuluokan opetukselle. Laitos kouluttaa strategisia johtajia vahvalla eettisellä ajattelutavalla, jotka ovat valmiita tämän päivän globaalien liiketoimintaympäristöjen haasteisiin.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Johtamiskoulutus Järjestöjohtaminen – johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (Allianssi, Fingo,

Muutosjohtaminen on yksi johtamisen haastavimmista osa-alueista, joten siihen perehtyminen on monille johtajille hyödyllistä. Strategisen johtamisen koulutus voi auttaa yritystäsi uuteen kasvuun kirkastamalla olemassa olevaa strategiaa tai uudistamalla sen. Kurssit auttavat analysoimaan yrityksesi strategista toimivuutta.

Johtamisen kandidaattitason sivuopinnot tutkintosääntö 2013 mukaan ovat laajuudeltaan 24 op ja niihin kuuluu Johtamisen peruskurssi (6 op) ja kolme muuta 6 op:n laajuista ainetason kurssia. Johtamisen kandidaattitason opinnot on suunniteltu opiskelijoille, joilla ei ole johtamisen perusteiden lisäksi aiempia johtamisen opintoja.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu sekä yksityisen että julkisen sektorin johtamistehtävissä toimiville henkilöille. Tutkinto opiskellaan TAKKissa tyypillisesti oppisopimuskoulutuksena, jossa pääosa oppimisesta tapahtuu omalla työpaikalla.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamisesta saat työkaluja arjen johtamiseen ja vahvistat omaa osaamistasi esimiehenä tai yritysjohtajana.

Johtamisen opinnoissa opiskelija perehtyy organisaatioihin, niiden johtamiseen ja johtajuuteen. Ihmisten ja asioiden johtamista opiskellaan eri näkökulmista, esimerkiksi henkilöstö- ja muutosjohtamista sekä strategista johtamista.

Johtamisen opinnot. Hyväksi johtajaksi ei synnytä, vaan opitaan. Hyvä johtaminen ei ole myöskään mekaanista suorittamista, vaan joustavaa toimintaa, joka vaatii kykyä analyyttiseen ja

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli Kalevankatu 12, 3.krs PL 160, 60101 Seinäjoki Puhelin 0207 630 910 [email protected]

Itsensä johtamisen taitojen kehittämisestä hyötyvät kaikki organisaatiot, jotka haluavat kasvattaa työntekijöidensä vastuunottoa omasta työstään ja yhteisistä tavoitteista, sekä parempaa suorituksen johtamista kaikilla organisaation tasoilla. Hyvistä itsensä johtamisen taidoista hyötyvät niin

Tiedolla johtamisen käsikirja. Tämä käsikirja tarjoaa tiiviin katsauksen tiedolla johtamiseen erityisesti sosiaalisen median datan näkökulmasta. Tulet huomaamaan lukiessasi, kuinka ’we are all biased’. Oppaan kirjoittajan tausta on inhimillistä tietämystä korostavassa ihmiskeskeisessä tietojohtamisessa,

 · PDF tiedosto

Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena • 11 1.3 Henkilöstötunnusluvut johtamisen välineenä Liiketoimintastrategian avulla yritys toteuttaa visiotaan eli tulevaisuuden tavoiteti-laansa. Strategian toteutumista on perinteisesti seurattu taloudellisilla ja tuottavuus-mittareilla.

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamiseen. Osaamisalasta ja valituista tutkinnon osista riippuen koulutus edistää osallistujien kehittymistä johtajina, esimiehinä, asiantuntijoina tai sisäisinä tarkastajina.

Johtamisen Trendit 2019. Jo vuodesta 2013 alkaen toteutettu Deloitten Human Capital Trends -raportti listaa vuosittain vastaajien tärkeimmäksi nostamat johtamisen trendit. Tänä vuonna vastaajien kokonaismäärä oli hieman pienempi, mitä viime vuonna. Mutta ihastuttavaa oli huomata, että me suomalaiset olimme Pohjoismaista ahkerimmat

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (ent. JET) valmistaa sinut entistä tavoitteellisemmaksi esimieheksi ja johtajaksi. Tässä Opetushallituksen virallisessa ammatillisessa tutkinnossa osoitat osaamisesi omissa työtehtävissäsi, joten sinun täytyy toimia johto- tai esimiestehtävissä.

Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos (JOSPEL) on organisoitu neljään opetusryhmään: johtamisen opetusryhmä, sotilaspedagogiikan opetusryhmä, fyysisen kasvatuksen opetusryhmä ja tutkimusryhmä (tutkimuskoulutus).

Johtamisen haaste on vallan jakaminen yhteisön jäsenille niissä yhteisöä koskevissa päätöksissä, joista johtaja kuitenkin viimekädessä on vastuussa. Kysymys on luottamuksesta johtajan ja henkilöstön kesken. Luottamus rakentuu luotettavuudelle, puheiden ja tekojen yhtäpitävyydelle.

Tämä tiedolla johtamisen toteutusprosessi on sovellettu versio ns.”Evidence Based Desicion Making” toimintamallista, jossa tavoitteena on muodostaa tehtävän päätöksen perusteella paras mahdollinen ymmärrys siitä, mitä päätöstä ollaan tekemässä ja millä perusteella, ja tällä tavoin systemaattisesti toimimalla parannetaan

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Pakollinen tutkinnon osa. Johtajana toimiminen, 80 osp; Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi.

Muutos on johtamisen koetinkivi. Hyvällä johtamisella on olennainen merkitys muutoksen onnistumisessa. – Isot muutokset, kuten fuusiot, yrityskaupat tai irtisanomiset, ovat johtajuuden koetinkiviä. Silloin yhteinen vahva tahtotila ja oma usko muutokseen on esimiehille erityisen tärkeää.

Helpotamme johtamisen arkea. Innolink on vuonna 1991 perustettu tiedolla johtamisen monipalveluyhtiö. Palvelualueemme ovat tiedolla johtamisen konsultointi, analytiikka, tutkimus ja henkilöstöpalvelut. Asiakaskuntaamme kuuluu 40 Suomen sadasta suurimmasta yrityksestä. Lisäksi teemme yhteistyötä merkittävien julkisen sektorin

Tammikuussa 2020 Helsingissä käynnistyvät kasvatus- ja opetusalan johtamisen aineopinnot (35op). Koulutuskokonaisuus on suunnattu varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän opetuksen johtajille. Aineopinnot ovat osa EduLeaders kehittämis- ja tutkimushanketta, jossa arvioidaan ja kehitetään

Johtaminen.org: webin parhaat johtamisen ja esimiestyön saralta, väliltä ”asiantuntijoiden johtaminen” – ”viestinnän johtaminen”. Mitä on johtaminen? Johtaminen on

Strategisen johtamisen koulutuksessa opit ymmärtämään liiketoimintaa entistä syvällisemmin. Kun alat analysoida strategiaa ja omia vaikutusmahdollisuuksiasi sen toteutumisessa, opit toimimaan strategiavaikuttajan roolissa omassa organisaatiossasi.

Käsiteltäviä asioita ovat muun muassa yritystä kuvaavat keskeiset mallit, yrityksen toiminnan organisoinnin vaihtoehdot, yrityksen johtamisen käsitteet ja mallit, henkilöstöjohtamisen prosessit ja toiminnot sekä organisaatiokäyttäytymisen keskeiset teemat.

Koko myynnin johtamisen niin strategisella kuin operatiivisella tasolla on muututtava. Lisäarvoa tuottavaa myyjää ei tulevaisuudessakaan korvaa mikään algoritmi. Tulevaisuuden myynti edellyttää tietoisesti taitavaa myynnin johtamista. Tässä kirjassa esitellään T8-malli, jolla kuvataan myynnin johtamisen syy-seuraussuhdetta.

Suoritettuasi Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon sinulla on lisää valmiuksia oman työsi ja työyhteisösi kehittämiseen ja toiminnan tavoitteelliseen johtamiseen. Olet vahvistanut osaamistasi esimiehenä tai yritysjohtajana ja saanut varmuutta sekä uusia ideoita johtamistyöhösi. Olet myös verkostoitunut toisten

Johtamisen 10 oivallusta, osa 1. 4 kommenttia Johanna Pystynen. Chief People Officer. Vincitillä on tutkittu paljon nykyajan työelämän vaatimuksia johtamiselle. Vuosien aikana on kokeiltu, onnistuttu ja epäonnistuttu. Sivutuotteena on

Johtamisen välineet. Oscarin ERP-ratkaisut tarjoavat erilaisia välineitä yrityksen johtamisen tueksi. Oscarin toiminnanohjaus kattaa erityyppiset raportointitarpeet, antaa luotettavaa tietoa johtamiseen, avustaa yritysviestinnässä sekä parantaa asiakkaan kokemaa laatua, kun voidaan keskittyä oikeiden asioiden johtamiseen.

Johtaminen, johtoryhmätyö, esimiestyö, hallitustyö ja coaching ovat johtamisen palveluidemme ydintä. Autamme yrityksiä uudistumaan ja oppimaan muita nopeammin.

Johtaminen, johtoryhmätyö, esimiestyö, hallitustyö ja coaching ovat johtamisen palveluidemme ydintä. Autamme yrityksiä uudistumaan ja oppimaan muita nopeammin.

Hyvän Johtamisen Foorumi on laaja maakunnallinen verkosto, joka yhteistyössä jalostaa johtamisesta lisää kilpailuetua Etelä-Pohjanmaalle. Hyvän johtamisen teeman ympärillä tapahtuu ympäri vuoden. Päätapahtumana on järjestetty viitenä vuotena Hyvän johtamisen foorumi.

Esimiestyön ja johtamisen koulutusohjelmat kehittävät kyvykkyyttäsi johtajana tai esimiehenä tavoitteellisesti ja konkreettisesti. Käytännönläheisissä koulutuksissamme oppimisesi sidotaan yrityksen tai organisaation strategisiin tavoitteisiin.

Kokonaisvaltaista johtamisen ja organisaation kehittämistä. Menestys kumpuaa organisaationne ja johtajienne kyvystä tunnistaa kilpailuetua tuova osaaminen. MPS palvelut keskittyvät organisaatioiden ja johtamisen kehittämiseen ihmisten erilaisuutta hyödyntäen.

Johtamisen perusopintoihin sisältyy pakollisena Johdatus johtamisen tutkimukseen 5 op. Sen lisäksi valitaan 20 op valinnaisia opintoja. Lukuvuoden 2016-2017 aikana myös aineopintojen Case-jaksoja voi sisällyttää perusopintoihin.

Henkilöstövoimavarojen johtamisen tavoitteena on strategisten tavoitteiden saavuttaminen. Henkilöstövoimavarojen johtamisessa (HRM) tavoitteena on huolehtia, että organisaatiolla on käytettävissä sellaiset henkilöstövoimavarat, joiden avulla

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto sisältää laajan kokonaisuuden johtamisen eri osa-alueilta. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tueksi valitaan teoriaopintoja henkilökohtaisten ja yrityksen kehittämistarpeiden mukaan. Tutkinnon pakollinen osa on johtajana toimiminen.

Johtamisen ja organisoinnin maisterivaiheen erikoistumissuunnan pakolliset opinnot, 42 op. JOPG Johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma, 30 op, 2.lv. Tutkielmaseminaari, johtaminen ja organisointi, 6 op, 2.lv. Johtamisen tutkiminen kvantitatiivisin menetelmin, 6 op.

”Lähdimme yhdessä HRM Partnersin kanssa muotoilemaan johtamisen konseptiamme uuteen suuntaan siten, että se tukee liiketoiminnan strategiaamme, ja ottaa vahvemmin henkilöstön mukaan toteuttamaan strategiaa, ja kehittämään myös osaamista ja toimintatapoja vastaamaan tehokkaammin tulevaisuuden haasteisiin.”

Johtamisen välineet. Johtamisen välineitä ovat esimerkiksi työnjako, resurssien ja osaamisen kartoittaminen sekä yhteistoiminnan tehostaminen. Työnjaossa pyritään hyödyntämään erikoisosaamista, jonka seurauksena henkilöstön toimintaa voidaan tehostaa. Osaava ja motivoitunut henkilöstö on johtamisen keskeinen pyrkimys.

Kevät huipentui Suomalaisen johtamisen tila ja tulevaisuus –raportin julkaisemiseen, jonka Filosofian Akatemia koosti haastattelujen ja työpajan pohjalta. Työpajoissa ratkottiin kehityskohteita. Syksyn ja talven aikana järjestimme työpajasarjan, jossa kunkin työpajan teemana oli

Johtamisen, organisaatioiden ja henkilöstöalan koulutus. Työelämässä menestyminen edellyttää johtajalta toimintaympäristöjen ja toimialojen ymmärtämistä ja vahvaa liiketoimintaosaamista. Ammatillisen osaamisen rinnalla tarvitaan myös itsetuntemusta, luovuutta, ihmissuhdetaitoja sekä johtajuus- ja ryhmätyöskentelytaitoja.

Tutkimuksessa viitataan valmentavaan johtamiseen, josta on puhuttu viime vuosina paljon. Valmentavan johtamisen tavoite on siirtää työn suunnittelua ja kehittäminen alaisille, jolloin johtajalle jää aikaa keskittyä alaisiinsa. Tilastokeskuksen mukaan tutkimuksen tuloksissa näkyy valmentavalle johtamiselle tyypillisiä piirteitä.

Järjestöjohtaminen – johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 21.11.2019-18.12.2020 Rastor, Espoo. Koulutus antaa sinulle eturivin paikan johtamisosaamisesi ajantasaistamiseen ja

Tehtäväluettelon avulla määritellään ne rakennushankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtävät, joissa rakennushankkeeseen ryhtyvä (tilaaja) tarvitsee rakennuttamisen asiantuntemusta, ja ne päätökset, jotka tilaajan on tehtävä hankkeen johtamiseksi. Tehtäväluetteloa käytetään johtamis- ja rakennuttamispalvel

 · PDF tiedosto

Johtamisen perusteet -opintojaksolla on siis keskeinen asema johtamisen opintojen koko-naistavoitteiden saavuttamisessa. Johtamisen opintojen kokonaistavoitteet voidaan pelkis-tää ajatusmalliin, jossa sotatieteiden kandidaatiksi valmistuvalla on paremmat edellytykset olla johtaja, osata johtaa, ymmärtää johtamista ja tutkia johtamista.

Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelma vastaa näihin kysymyksiin tarjoamalla monialaista sekä laadukasta opetusta niin sosiaalitieteiden kuin terveystutkimuksen saralla. Ohjelman opiskelijana pääset osaksi lääketieteellisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan uusimpaa

Opintojakso perehdyttää opiskelijat viestinnän johtamisen keskeisiin käsitteisiin nykypäivän organisaatioissa. Kurssilla tutustutaan mm. Organisaation identiteettiin, brändiin ja maineeseen; Viestintästrategiaan ja viestinnän johtamiseen

Strategisen johtamisen maisteriohjelma pohjaa kandidaatintutkinnon tai vastaavan tasoisten opintojen kautta saavutettuun osaamiseen. Erityisen hyvin ohjelmaa tukee kandidaatinohjelma, jossa painottuvat johtamisen ja/tai hankintatoimen opinnot.

Saat valmiudet henkilöstön vastuulliseen johtamiseen ja kehittämiseen. Johtamisen ja johtajuuden sekä henkilöstöjohtamisen perusteemojen jälkeen opit työhyvinvoinnin johtamisesta sekä johdon ja henkilöstön kehittämisestä. Voit lisäksi perehtyä rekrytointiin ja työuriin, yritys- ja

Toinen tärkeä teema itsensä johtamisen -koulutuksissa on oman toiminta- ja vuorovaikutustyylin tunnistaminen. Voit johtaa itseäsi, vain jos tunnistat millainen olet. Ne lähestymistavat ja työkalut, jotka toimivat yhdelle, ovat itsensä johtamisen näkökulmasta turhia toiselle.

Humap on konsultointiyritys, joka luo ihmislähtöistä uudistumista. Olemme johtamisen kehittämisen kumppani, joka tarjoaa muodonmuutoksen yrityksellenne. Autamme yritystäsi kasvamaan suuriin tuloksiin ja vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.

Johtamisen elementtejä. Johtamisessa tarkastellaan usein sekä johtajuutta että johtamisen järjestelmiä. Johtajuus havaitaan johtajan käyttäytymisestä ja työyhteisön toiminnasta. Johtamisen järjestelmä rakentuu erilaisista johtamisen opeista ja suuntauksista,

Johtamisen koulutuksissamme ja esimiesvalmennuksessa keskitytään muutosjohtamiseen, johtamisessa kehittymiseen sekä pedagogiseen ja valmentavaan johtamiseen. Oletko kiinnostunut räätälöidystä koulutuksesta organisaatiollesi? Tutustu koulutuksiin yrityksille ja julkissektorille.

Johtamisen ja esimiestyön korkeakouludiplomin laajuus on 60 opintopistettä. Kokonaisuus toteutetaan kolmen 20 opintopisteen opintokokonaisuuden kautta. Voit suorittaa yhden tai useamman 20 op opintokokonaisuuden. Lisätietoja ilmoittautumisesta: Avoimen AMK:n toimisto, p. 040 8266 050, [email protected]

Johtamisen erikoisammattitutkinto eli JET sopii esimiestehtävissä toimiville henkilöille, joilla on vahva oman organisaationsa ja sen toiminnan osaaminen ja asiantuntemus. Koulutus tarjoaa käytännönläheisen mahdollisuuden laaja-alaiseen organisaation ja oman johtajuuden kehittämiseen.

Suomalainen johtamisen kulttuuri on suoraselkeistä ja ennustettavaa. Asioista puhutaan suoraan, sellaisina kuin ne ovat. Johtajina on paljon reserviupseerikoulun käyneitä. Perinteessä elävät vahvana selkeät käskyketjut. Tasapäistämisen kulttuuri on vahva. Tasapäistäminen ei

Tavoite. POMOKO – Opetustoimen johtamisen täydennyskoulutusohjelmassa vahvistetaan opetustoimen johtamisosaamista. Täydennyskoulutusohjelma on suunnattu ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtoreille ja esimiehille.

Johtamisen Psykodynamiikka-koulutusohjelman laajuus on 5 opintopistettä AMBA (Association of MBAs) ja AACSB -akkreditoitua Jyväskylän yliopiston Executive MBA-ohjelmaa. Voit suorittaa ohjelman myös itsenäisenä kokonaisuutena tai liittää myöhemmin osaksi Executive MBA -opintoja.

Johtamisen tutkimuksen historiaa. Johtamisen ja organisoinnin tutkimuksen taustalla on länsimainen teollinen vallankumous 1800-luvulla. Kiristyvä kilpailu, koneistettu suurteollisuus ja palkattu yritysjohto olivat kimmokkeena työn organisoinnin tutkimukseen ja kehittämiseen.

Standardeista johtamisen tukena on tutkitusti hyötyä: vuonna 2017 tehdyn tutkimuksen mukaan johtamisen standardeja käyttävistä yrityksistä 87 % oli sitä mieltä, että standardien käytöllä on tärkeä osuus tulevien toimintasuunnitelmien laadinnassa. Tutustu johtamisen standardeihin. ISO 9000 Laadunhallinta; ISO 14000

Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen KTM-tutkinto-ohjelma:pakolliset opinnot, 12 op Kaikkien (MA, TM, LOG, TJ) erikoistumissuuntien opiskelijat, 6 op LOGS13a Strategy and Business Competence, 3 op ,

Kiintoisana näkökulmana esiin nousi se, mistä toimijat itse asiassa puhuivat, kun he sanoittivat johtamisen organisoitumista. Onko huono johtaminen seurausta huonoista rakenteista – vai enemmänkin ongelmista kohdata toinen yhteisön jäsen? Käsillä on muna–kana-ongelma. Kehittämisen keskiössä johtamisen rakenne vai kulttuuri?

Lippukunnan johtamisen teemat voidaan jakaa kolmeen ryhmään: lippukunnan, ihmisten ja partio-ohjelman toteutumisen johtamiseen.

Johtamisen konsultti ja valmentaja Aki Ahlroth uskoo vahvasti siihen, että suomalainen johtaja vastaa edelleen pohjimmiltaan perisuomalaisia ihanteitamme, kuten rehellisyyttä, sinnikkyyttä ja nöyryyttä. Suomalaisessa johtamiskulttuurissa näkyy hänen mukaansa

Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma, TIJO. Nykyisessä jatkuvasti ja ennakoimattomasti muuttuvassa, globaalissa taloudessa yritysten kestävän kilpailuedun pääasiallinen lähde on se, mitä organisaatiossa tiedetään ja osataan, miten siellä käytetään tietoa ja kuinka nopeasti siellä kyetään oppimaan uutta ja

Laskentatoimi johtamisen tukena soveltuu oppikirjaksi yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Kirja tarjoaa tuoreita näkökulmia myös johdon laskentatoimen toteuttajille ja päätöksentekijöille. Kirja on saatavana e-kirjana Ellibs.com-verkkokirjakaupasta. Uutta! Vuokraa e-kirja. Voit vuokrata e

Onnistuneen johtamisen taustalta nousee kaikissa organisaatiotutkimuksissa toistuvasti esiin tunneälyn käyttö – niin kirjallisuudesta kuin tutkimusaineistostakin – ja sen merkitys henkilöstön sitouttamisessa organisaation toimintaan ja arvoihin.

(5 op) Uusi koulutus johdattaa erilaisiin seurakuntien ja seurakuntayhtymien johtamisen peruskysymyksiin. Koulutus on tarkoitettu seurakunnan työntekijöille, jotka ovat esimies- ja työalavastuutehtävissä tai suunnittelevat johtaviin tehtäviin hakeutumista. Koulutus suoritetaan ennen hakeutumista muuhun kirkolliseen johtamiskoulutukseen.

Juha Perttula – Antti Syväjärvi (toim.) Johtamisen psykologia Ihmisten johtaminen muuttuvassa työelämässä. Johtamisen psykologia on ensimmäinen suomenkielinen johtamisen ja psykologian tietoperustaa systemaattisesti yhdistävä teos.

Uusi tutkinto voimaan vuoden 2019 alusta Johtamisen erikoisammattitutkinto ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto ovat yhdistyneet uudeksi Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnoksi. Uudet perusteet astuvat voimaan 1.1.2019. Työskentely uusien tutkinnon perusteiden laatimiseksi aloitettiin Opetushallituksessa syksyllä 2017.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta (80 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (100 osaamispistettä, 2 x 50 osp.).

Johtamisen mestari ja Työkykymestari ovat valmennusohjelmia, joissa yhdistyvät verkko- ja lähioppiminen. Osallistujat pääsevät syventymään esimiestyöhön sekä työkykyjohtamiseen yhdistämällä omatoimisen verkko-opiskelun sekä lähipäivävalmennukset.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, joka toimit johtajana tai yrittäjänä. Työssäsi johdat ja kehität vastuualuettasi tai yritystäsi ja sen henkilöstöä.

Johtotähti on johtamisen karttakirja kaikille, jotka tavoittelevat menestystä ihmisten johtamisen kautta. Klikkaa oppaan kantta yllä ja lähde opastetulle merimatkalle! Johtotähden tavoitteena on ajattelutapojen uudistaminen ja työntekijälähtöisyyden periaatteiden tuominen osaksi arkipäivän toimintaa.

Johtamisen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan palvelutuotannon kehittäminen on sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinto. Koulutuksessa perehdytään asiakaslähtöiseen palvelujen kehittämiseen sekä innovatiiviseen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaan hyvinvointialan yrittäjyyteen.

Osana Terve Työpaikka -toimintamallia Terveystalo tarjoaa toukokuusta 2019 lähtien yritysasiakkailleen maksuttoman mahdollisuuden seurata työntekijöidensä kokemusta työyhteisön toimivuudesta ja johtamisen aktiivisuudesta. Tilannekuva rakentuu kevyen, yhdeksän kysymystä sisältävän Terve Työpaikka Pulssi -kyselyn avulla.

Johtamisen sudenkuopat. Olen vuosikymmenten aikana nähnyt satoja työryhmiä ja –yhteisöjä, joissa osaavat johtajat ja ammattitaitoiset työntekijät ajautuvat ongelmiin, jotka pahenevat huolimatta siitä, että jokainen tekee parhaansa niiden välttämiseksi ja ratkaisemiseksi.

Johtamisen psykologia (psychology of leadership, leadership psychology) on nouseva, monitieteinen tutkimusala. Sen perustana on oletus, jonka mukaan ihmisten johtamisen kysymykset ja haasteet ovat 2000-luvun organisaatioissa niin moniulotteisia, että niitä ei

 · PDF tiedosto

yleisen johtamisen osa-alueeseen kuuluvat strateginen johtaminen ja tu-losohjaus, henkilöjohtaminen, laadun johtaminen ja laillisuusvalvonta. Muiden johtamisen osa-alueiden jako perustuu sisäasiainministeriön polii-siosaston 3.6.2004 (SM-2004-01859/Va-42) tekemään päätökseen poliisin valtakunnallisista avainprosesseista.

Back To Top