tietosuojalaki hallituksen esitys – Hallituksen esitys tietosuojalaiksi, vaikutukset

Hallituksen esitys eduskunnalle EU: Tietosuojalaki yleislakina koskisi henkilötietojen käsittelyä laajasti yhteiskunnan eri sektoreilla. Henkilötietolain kaltaisen hyvin yleisen ja kattavan sääntelyn toteuttaminen ei kuitenkaan ole mahdollista esimerkiksi oikeusperusteiden suhteen.

Asetuksen mukaiset muutokset esitettiin toteutettavan säätämällä uusi tietosuojalaki joka toimisi henkilötietojen käsittelyä koskevana yleislakina. Hallituksen esitys EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi annettiin eduskunnalle 1.3.2018.

 · PDF tiedosto

Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädän-nöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi tietosuojalaki. Lailla täydennettäisiin ja täsmennettäisiin Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta. Esityksessä ehdotetaan, että samalla kumottaisiin

Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi HE 9/2018. Tietosuojalaki ei muodostaisi itsenäistä ja kattavaa sääntelykokonaisuutta, vaan sitä sovellettaisiin rinnakkain tietosuoja-asetuksen kanssa. Tietosuojalain sääntelystä voitaisiin poiketa,

EU:n tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkaa jäsenvaltioissa 25.5.2018. Uusi tietosuojalaki tulisi esityksen mukaan voimaan samaan aikaan. Samalla kumottaisiin nykyinen henkilötietolaki sekä laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta. Lapsen ikäraja tietoyhteiskunnan palveluissa 13 vuotta

Kun hallituksen esitys on hyväksytty tai sen käsittely eduskunnassa on muuten päättynyt, sen viitekortilta on linkki esityksen pohjalta säädettyyn lakiin tai lakeihin. Viitekortilta löydät myös tiedon, onko siihen liittyvä lakiehdotus hyväksytty eduskunnassa sellaisenaan (Hyväksytty), onko se muuttunut eduskuntakäsittelyssä (Hyväksytty muutettuna) vai onko se hylätty tai rauennut.

21.6.2017 · Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat keväällä 2016 yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (EU). Asetuksella kumotaan EU:n henkilötietodirektiivi 95/46/EY, joka on Suomessa pantu täytäntöön henkilötietolailla (523/1999).

Tietosuojalaista tiedotettu (hallituksen esitys) Tulosta Sähköposti Ehdotettu tietosuojalaki ei muodostaisi itsenäistä ja kattavaa sääntelykokonaisuutta, vaan sitä sovellettaisiin rinnakkain EU:n tietosuoja-asetuksen kanssa. Tietosuoja-asetus koskee

– Esitys on tärkeätä kammata läpi vielä eduskunnassa sen varmistamiseksi, ettei yrityksille aseteta kansallisella lailla tarpeettomia vaatimuksia. Tietosuoja-asetuksen yritysvaikutuksia on selvitetty valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoittamassa Tampereen yliopiston selvityksessä.

Tietosuojalain hallituksen esitystä on odotettu kuin kuuta nousevaa – ja nyt se on saatavilla. 02/03/2018 By Louna Taskinen in tietosuoja-asetus, tietosuojalaki Tags: hallinnolliset sakot, ikäraja, kansallinen liikkumavara, Tietosuojavaltuutettu.

Hallituksen esityksen mukaan tietosuojavaltuutettu sekä valvoisi että päättäisi rangaistusluonteisista seuraamusmaksuista, kun valvontaviranomaisen toimivaltuudet keskitettäisiin tietosuojavaltuutetulle. Tietosuojavaltuutettu voisi harkintansa mukaan ratkaista asiat ­joko esittelystä tai ilman esittelyä.

 · PDF tiedosto

Tietosuojalaki yleislakina koskisi henkilötietojen käsittelyä laajasti yhteiskunnan eri sektoreilla. Ehdotuksella hallituksen esitykseksi onkin liityntöjä monilla aloilla vireillä olevaan uudistustyöhön. Suomessa on lisäksi nykyisin voimassa huomattava määrä henkilötietojen käsittelyä koskevia erityissäännöksiä.

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa, että säädettäisiin uusi henkilötietojen suojaa koskeva yleislaki, tietosuojalaki. Tavoitteena on, että hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syksyllä. EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta on tietoa Euroopan komission sivuilla. Faktalehtiset ovat myös suomeksi.

 · PDF tiedosto

Eduskunnan käsiteltävänä oleva hallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi yleiseksi lainsäädännöksi (HE xx/2017 vp) sisältää ehdotuksen uudeksi tietosuoja-asetusta täydentäväksi yleislaiksi, jonka nimi olisi tietosuojalaki. Tietosuojalailla kumottaisiin henkilötietolaki.

Uusi, EU-asetuksen myötä säädetty kansallinen tietosuojalaki tuli voimaan 1.1.2019. Asetuksen suoma liikkumavara kansallisille säädöksille on rajoitettu, joten EU-asetusta ja kansallista lakia on luettava ja sovellettava rinnakkain. EK:n laatimassa tietopaketissa kuvataan tiiviisti asetuksen yritysten kannalta keskeistä sisältöä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja ihmisten tietosuojaoikeuksien toteutumista. Reijo Aarnio on toiminut tietosuojavaltuutettuna 1.11.1997 lähtien.

16.5.2018 · Eduskunnan käsittelyssä asetusta täydentävä tietosuojalaki. Eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä hallituksen esitys tietosuojalaiksi. Sillä täydennettäisiin ja täsmennettäisiin EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja asetusta täydentäväksi yleiseksi lainsäädännöksi (tietosuojalaki) Tulosta Lausunto hallintovaliokunnalle 29.3.2018, dnro 252/03/2018, Ida Sulin

Työryhmän tehtävänä oli arvioida henkilötietolain kaltaisen yleislain tarvetta ja tehdä ehdotus mahdollisesti tarvittavasta yleislaista. Työryhmä ehdottaa, että henkilötietolaki kumotaan ja säädetään uusi henkilötietojen suojaa koskeva yleislaki, tietosuojalaki, jolla täsmennetään ja täydennetään yleistä tietosuoja-asetusta.

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut kolmikantaisen työryhmän selvittämään työelämän tietosuojalainsäädännön ja Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen välisen suhteen. Hallituksen esitys 97/2018, lait annettu 15.3.2019, voimaan 1.4.2019, asiaan liittyy eduskunnan lausuma. (347 ja 348/2019) Lähtökohdat

Tietosuojalaki tulee valmistella rinnakkain ns. toisiolain (Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallisesta hyödyntämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi) kanssa siten, että molemmat lait ovat keskenään toisiaan täydentäviä mutta eivät ristiriitaisia.

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallisesta hyödyntämisestä (lausuntokierros päättyi 30.9.2016, hallituksen esitys syyskaudella 2017) EU:n tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki (voimaan 5/2018) Kokonaisuudessaan voidaan arvioida,

Hallituksen esitys uudeksi tietosuojalaiksi: Sakot henkilötietojen väärinkäytöksistä eivät koske viranomaisia Yritykset maksavat vastaavista rikkeistä jatkossa jopa kymmeniä miljoonia euroja.

4.1.2018 · hallituksen esitys tietosuojalaiksi vaarantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden toiminnan Kuva: Nelli Korpi Kirjastojen, arkistojen ja museoiden juridiikkatyöryhmä (KAM-ryhmä) on jättänyt eilen 28.3.2018 eduskunnan hallintovaliokunnalle lausunnon, jossa tuodaan esiin huoli 25.5.2018 voimaan tulevan tietosuojalain vaikutuksista muistiorganisaatioiden perustoiminnalle.

fi Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen uudistamisesta annettiin eduskunnalle joulukuussa 2014, mutta laajoihin kuntayhtymiin perustuvan hallintomallin ja perustuslain takaaman kuntien itsehallinnon yhteensovittamiseen ei löydetty ratkaisua ennen huhtikuussa 2015 pidettyjä eduskuntavaaleja, joten hallituksen esitys raukesi.

Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi on annettu eduskunnalle. Tietosuojalaki ei muodostaisi itsenäistä ja kattavaa sääntelykokonaisuutta, vaan sitä sovellettaisiin rinnakkain tietosuoja-asetuksen kanssa.

1 LAUSUNTO ASIA: Hallituksen esitys 125/2003 vp sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleistä Sähköisellä viestinnällä ja erityisesti Internetillä on nykyään suuri yhteiskunnallinen merkitys.

ASIA: Hallituksen esitys 125/2003 vp sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. LAUSUNTO 28.11.2003 ASIA: Hallituksen esitys 125/2003 vp sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleistä Sähköisellä viestinnällä ja erityisesti Internetillä on nykyään . Lisätiedot

Esitys on tällä hetkellä käsittelyssä eduskunnassa. Uusi tietosuojalaki tulisi esityksen mukaan voimaan myös 25.5.Somessa jo alle 13-vuotiaanaLastensuojelun Keskusliitto toteutti vuonna 2017 nuorille suunnatun verkkokyselyn, jossa se selvitti nuorten ajatuksia sosiaalisen median käytöstä.

Tietosuoja-asetusta tulee täydentämään kansallinen tietosuojalaki. Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi (HE 9/2018) on annettu 1.3.2018. Lakiehdotuksen käsittely eduskunnassa on vielä kesken. Tietosuojalailla on

Valmisteilla oleva kansallinen tietosuojalaki vaarantaisi toteutuessaan suomalaisten kulttuuri-perintöorganisaatioiden n yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän mietintö sisältäen ehdotuksen hallituksen esitykseksi eduskunnalle Hallituksen esitys tietosuojalaiksi vaarantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden

Esitys toteuttaa terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiassa määriteltyjä tavoitteita ja sillä on kytkentä hallituksen työllisyyttä ja kilpailukykyä koskevaan kärkihankkeeseen. Esitys toteuttaa hallituksen vuosien 2017-2020 julkisen talouden suunnitelmaa, jonka osana on sovittu perustettavaksi genomikeskus Suomeen.

Kirjoittaja: Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä
 · PDF tiedosto

TIETOSUOJALAKI • Tietosuojalakia koskeva hallituksen esitys (HE 9/2018 vp) annettiin eduskunnalle 1.3.2018 • Käsittely eduskunnassa kesken • Perustuslakivaliokunnan lausunto 14/2018 vp • Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 25.5.2018 tai mahdollisimman pian sen

Tietosuojalaki ei ota huomioon museoiden tehtäv Museoliiton mukaan luonnosvaiheessa oleva esitys ei ole huomioinut muistiorganisaatioiden näkökulmia. Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi yleiseksi lainsäädännöksi.

Arvioitavaksi valitut hallituksen esitysluonnokset. päivitetty 18.12.2019. Genomikeskusta ja genomitietojen käsittelyn edellytyksiä koskeva esitys. Vanhuspalvelulaki (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspaveluista annetun

Sitä koskeva hallituksen esitys (HE 9/2018 vp.) on vireillä eduskunnassa. Lain oli alun perin tarkoitus tulla voimaan samaan aikaan, kun tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa. Tietosuojalaki tulee voimaan mahdollisimman pian, kun eduskunta on sen hyväksynyt ja laki on vahvistettu.

 · PDF tiedosto

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE EU:N YLEISTÄ TIETOSUOJA-ASETUSTA TÄYDENTÄVÄKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI (tietosuojalaki) 1. maaliskuuta 2018. Esityk-sessä ehdotetulla tietosuojalailla täydennettäisiin ja täsmennettäisiin Eu-roopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta. että muu ratkaisu kuin hallituksen esityksessä

 · PDF tiedosto

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköisen vies-tinnän tietosuojalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Sähköisen viestinnän tietosuojalaki ei pää-sääntöisesti rajoita viestinnän osapuolten oi-keuksia käsitellä omia viestejä ja niihin liit-tyviä tunnistamistietoja.

 · PDF tiedosto

HALLITUKSEN ESITYS SÄHKÖISEN VIESTINNÄN TIETOSUOJALAIN MUUTTAMI-SEKSI (YRITYSSALAISUUDET JA TIETOTURVA) Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutoksen valmistelun lähtökohdat Sähköisen viestinnän tietosuojalaki tuli voimaan syyskuussa 2004. Lailla implemen-toitiin sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi (2002/58/EY).

Eduskunta hyväksyi samalla myös henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa annetun lain, jolla saatettiin voimaan rikosasioiden tietosuojadirektiivi. Tämä sääntely koskee poliisia ja oikeushallinnon viranomaisia. Eduskunnan käsiteltävänä on edelleen sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädäntöä koskeva hallituksen esitys.

 · PDF tiedosto

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi viestintämark-kinalain sekä sähköisen viestinnän tietosuojalain 2 ja 5 §:n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi vies-tintämarkkinalakia ja sähköisen viestinnän tietosuojalakia. Teleyrityksiin kohdistuvaa

HE Hallituksen esitys Julkisuuslaki Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) KP-sopimus Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 30/1998 vp) (julkisuuslaki) 5 §:. Palvelun tuottajia koskee julkisuuslaki.

Hallituksen esitys HE 9/2018 eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi annettiin eduskunnalle 1.3.2018. EU:n tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkaa jäsenvaltioissa 25. toukokuuta 2018. Uusi tietosuojalaki tulisi

 · PDF tiedosto

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetunlainja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain10 §:n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan yksityisyyden suojasta työelämässä annettua lakia muutettavaksi. La-

Tietosuojalaki korvaa vanhan henkilötietolain ja sitä tullaan soveltamaan tietosuoja-asetuksen rinnalla. 03.12.2018 Hallituksen esitys uutta rahankeräyslakia koskien (HE 214/2018) annettiin 25.10.2018. Tavoitteena on, että uusi laki tulisi voimaan syksyllä 2019.

Olet tässä: Finlex › Hallituksen esitykset › 2019 › HE 88/2019. HE 88/2019. Dokumentin versiot. PDF (På svenska) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisterist

Hallituksen esitys HE 9/2018 eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi annettiin eduskunnalle 1.3.2018. EU:n tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkaa jäsenvaltioissa 25. toukokuuta 2018. Uusi tietosuojalaki tulisi

 · PDF tiedosto

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetunlainja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain10 §:n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan yksityisyyden suojasta työelämässä annettua lakia muutettavaksi. La-

Tietosuojalaki korvaa vanhan henkilötietolain ja sitä tullaan soveltamaan tietosuoja-asetuksen rinnalla. 03.12.2018 Hallituksen esitys uutta rahankeräyslakia koskien (HE 214/2018) annettiin 25.10.2018. Tavoitteena on, että uusi laki tulisi voimaan syksyllä 2019.

Olet tässä: Finlex › Hallituksen esitykset › 2019 › HE 88/2019. HE 88/2019. Dokumentin versiot. PDF (På svenska) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisterist

 · PDF tiedosto

Tietosuojalaki tulee valmistella rinnakkain ns. toisiolain (Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallisesta hyödyntämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi) kanssa siten, että molemmat lait ovat keskenään toisiaan täydentäviä mutta eivät ristiriitaisia. 2 luku.

Kun vielä lasketaan mukaan hallituksen sote-kokeiluihin laittamat 200 miljoonaa, uuden tietojärjestelmän 1,5 miljardin euron kustannukset ja tuhansien uudistusta kunnissa valmistelevien ihmisten palkkakustannukset, on selvää, että mitään kolmen miljardin vähennystä ennustettujen kulujen kasvuun ei saada aikaiseksi.

Tietosuojalaki hyväksyttiin eduskunnassa muutettuna ja Tasavallan Presidentti vahvisti lain 5.12.2018. Laki tulee Hallituksen esitys työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta (HE 52/2018 vp) on edelleen eduskunnan käsiteltävänä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

 · PDF tiedosto

5 (37) 1 Johdanto Henkilötietojen käsittelyn merkitys on kasvanut jo pitkään tapahtuneen palveluiden ja tietojen sähköistämi-sen myötä.

Tietosuojalaki. RKP:n kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Anders Adlercreutz vaatii muutosta hallituksen lakiesitykseen tietosuojalaista. Hän sanoo, että hallituksen esitys estää sellaisten kuvien julkaisemisen, joissa näkyy poliittista toimintaa, vakaumuksen harjoittamista,

 · PDF tiedosto

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto luonnoksesta hallituksen esi-tykseksi eduskunnalle EU: n Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi tietosuojalaki. Lailla täydennettäisiin ja täsmennettäisiin esitys on olemassa hyvissä ajoin ennen uudistuksen voimaantuloa.

Olet tässä: Finlex › Hallituksen esitykset › 2019 › HE 18/2019. HE 18/2019. Dokumentin versiot. Käsittelytiedot; PDF (Suomeksi) PDF (På svenska) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Hallituksen esitys: alle 13-vuotias tarvitsee vanhempien suostumuksen henkilötietojen antamiseen somessa Salli JavaScriptin käyttö JavaScript tulee olla käytössä pystyäksesi näkemään sivun sisällön.

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki tuli voimaan 1.9.2004. Hallituksen esitys lain muuttamiseksi annettiin eduskunnalle 25.4.2008. Liikenne- ja viestintäministeri vuodesta 2004 oli Leena Luhtanen (sd) ja 19.4.2007 alkaen Suvi Linden (kok). Useat suomalaiset oikeustieteen professorit ovat alusta asti arvostelleet ankarasti hallituksen esitystä.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta HE 113/2018. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samana ajankohtana kuin tietosuojalaki ja laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Esitys Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kirkkolain muuttamisesta Päätös

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta. Samoin huomioon otettaisiin henkilötietolain kumoutuminen sekä kansallinen tietosuojalaki ( / ), jota sovelletaan rinnakkain tietosuoja-asetuksen kanssa.

Esitys on toinen vaihe jätelain (646/2011) kaksiosaisen uudistuksen kokonaisuudesta. Eduskunta edellytti uudistuksen ensimmäistä vaihetta koskevassa lausumassaan, että ympäristöministeriö valmistelee kiireellisesti jätteiden ja sivuvirtojen sähköistä markkinapaikkaa koskevan hallituksen esityksen (EV 42/2018 vp – HE 195/2017 vp).

 · PDF tiedosto

• Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta (HE 52/2018 vp.) • Hallituksen esitys eduskunnalle työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE

Tältä osin on syytä huomata, että luonnos on vasta jatkovalmistelussa tehdyn virkatyön tulos eikä hallituksen esitys. Siten seuraavassa esitetty arviointi perustuu vain luonnosvaiheessa olevaan asiakirjaan eikä viralliseen esitykseen, Tietosuojalaki ei vielä kaikilta osin palvele näitä tavoitteita.

 · PDF tiedosto

Tietosuojalaki Hallituksen esitys uudeksi tietosuojalaiksi henkilötietojen käsittelyä koskevaksi yleislaiksi. Täydentää ja täsmentää tietosuoja-asetusta. Ehdotettu tietosuojalaki ei muodosta itsenäistä ja kattavaa sääntelykokonaisuutta, vaan sitä sovelletaan rinnakkain EU:n tietosuoja-asetuksen kanssa.

Eduskunnan hallintovaliokunta on antanut mietinnön (HaVM 13/2018 vp) hallituksen esityksestä eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi (HE 9/2018 vp). Hallintovaliokunta esittää, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen tietosuojalaiksi niillä muutoksilla, joita mietinnössä ehdotetaan.

Hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskunta-kaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n ja rikoslain 38 luvun 8 b §:n muuttamisesta HE 221/2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi tietoyhteiskuntakaari sekä muutettaviksi maankäyttö- ja rakennuslakia ja rikoslakia.

Hallituksen esitys eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sähköisen viestinnän tietosuojalaki sekä muutettavaksi eräitä muita lakeja.

Hallituksen esitys tietosuojalaista on siirtynyt eduskuntakäsittelyyn. Lain säätämisen taustalla on EU:n yleinen tietosuoja-asetus. Esityksellä kumottaisiin henkilötietolaki sekä laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta ja luotaisiin uusi henkilötietojen käsittelyä ohjaava yleislaki

Uskallanko lähteä osakeyhtiön hallituksen varajäseneksi? Osakeyhtiön hallituksessa tulee olla ainakin yksi varajäsen, mikäli hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä on alle kolme. Mikäli se on kolme tai enemmän, saadaan hallitukseen valita myös yksi tai useampia varajäseniä.

Erityisesti olisi varmistettava, että kyseiset jäsenet nimittää läpinäkyvällä menettelyllä joko jäsenvaltion parlamentti, hallitus tai valtionpäämies hallituksen, hallituksen jäsenen, parlamentin tai parlamentin kamarin esityksestä taikka riippumaton elin, jolle nimittäminen on jäsenvaltion lainsäädännössä uskottu.

 · PDF tiedosto

Hallituksen esitys koskee oikeusjärjestyksen alaa, jota säännellään paitsi säh-köisen viestinnän tietosuojalailla (516/2004) myös yksityisyyden suojasta työ-elämässä annetulla lailla (579/2004) ja henkilötietolailla (523/1999). Nyt käsit-telyssä olevia muutoksia on

 · PDF tiedosto

Mitä kun tietosuojalaki ei ole voimassa? • Tietosuoja-asetusta sovelletaan suoraan 25.5 alkaen tästä huolimatta • Henkilötietolaki on voimassa siltä osin kun se ei ole ristiriidassa tietosuoja-asetuksen kanssa • Tietosuoja-asetuksen kanssa ristiriidassa olevaa sääntelyä ei saa soveltaa

Huomioon otetaan tilan sallimassa laajuudessa myös nykyinen sääntely ja valmisteilla oleva uusi kansallinen tietosuojalaki, jota koskeva hallituksen esitys ei tätä kirjoitettaessa ole vielä valmistunut. 1 Hallituksen esitys eduskunnalle varainsiirtoverolain muuttamisesta (EV 164/2012 vp.). Engblom, Ari –

Hallituksen on tarkoitus antaa kevätistuntokaudella eduskunnalle käsiteltäväksi esitys uudeksi työaikalaiksi. Uusi työaikalaki korvaisi nykyisin voimassa olevan, vuonna 1996 voimaan tulleen työaikalain. Uudistuksen tavoitteena on päivittää työaikalaki vastaamaan nykytyöelämän tarpeita.

 · PDF tiedosto

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain sekä koulutuskorvauksesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta Ehdotettu tietosuojalaki muodostuisi erinäisistä tietosuoja-asetusta täydentävistä ja täsmentävistä pykälistä.

Uusi tietosuojalaki uhkaa piilottaa osan kulttuuriperinnöstämme maaliskuu 31, 2018 / 0 Comments / in blog, Eduskunta, Lehdistötiedote / by admin jos hallituksen esitys tietosuojalaista hyväksytään sellaisenaan, sanoo Anders Adlercreutz, RKP:n kansanedustaja ja varapuheenjohtaja.

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (yrityssalaisuudet, tietoturva ja laskuerittely) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköajoneuvojen latausvalmiuksista ja latauspisteistä sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 18 luvun 126 §:n muuttamisesta.

 · PPT tiedosto · Verkkonäkymä

Hallituksen esitys Eduskunnalle henkilötietolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (96/1998) EVA 2010 ”Säädösten muutoksia tarvitaan etenkin tietoon (tietosuojasäännökset) ja julkisen vallan suoritteisiin (maksuperustelaki) kohdistuvan lainsäädännön osalta”.

 · PDF tiedosto

Tietosuojalaki 1050/2018 Laki tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta (12.1.2018/68/2018) Laki sähköisen viestinnän palveluista (38/1978) Eduskunta. Eduskunnan vastaus EV 108/2018 vp. Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 13/2018 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi.

EU:n tietosuoja-asetuksen soveltaminen on astunut voimaan. Perusperiaatteet eivät muuttuneet radikaalisti, mutta uudistuksen mukana rekisteriin merkitty sai uusia oikeuksia. Asetusta täydentävä kansallinen tietosuojalaki on kuitenkin vasta eduskunnan käsittelyssä ja se tulee voimaan vasta lain vahvistamisen jälkeen, kirjoittaa Lauri

Hallituksen esitystä tietosuojalaiksi on täydennetty lainsäädännön arviointineuvoston helmikuussa antaman lausunnon johdosta mm. lisäämällä esitykseen kuvaus EU:n tietosuoja-asetuksen keskisestä sisällöstä sekä arviointi asetuksen yritysvaikutuksista. Lue hallituksen esitys HE 9/2018 Suomen Laki

Hallituksen esitysluonnos viedään valtioneuvoston yleisistuntoon viikolla 37 (12.9.2019). Esitys laaditaan rauenneen hallituksen esityksen HE 224/2018 vp pohjalta. Marraskuussa 2018 eduskunnalle annettu hallituksen esitys HE 224/2018 vp raukesi valtiopäivien päättymisen ja eduskuntavaalien toimittamisen johdosta.

Eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä hallituksen esitys tietosuojalaiksi. Sillä täydennettäisiin ja täsmennettäisiin EU: Tietosuojalaki tulee voimaan mahdollisimman pian, kun eduskunta on sen hyväksynyt ja laki on vahvistettu. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry.

Tasavallan Presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä. Esitys liittyy tänään myös eduskunnalle annettuun hallituksen esitykseen laiksi Suomen metsäkeskuksesta. Uudesta metsätietojärjestelmästä oma tietosuojalaki .

 · PDF tiedosto

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta (OKM/34/010/2018) CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy kiittää mahdollisuudesta saada lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle

Hallituksen esitys HE 221/2013 Linkki alkuperäiseen asiakirjaan. Samalla lailla kumottaisiin viestintämarkkinalaki, sähköisen viestinnän tietosuojalaki, radiotaajuuksista ja telelaitteista annettu laki, televisio- ja radiotoiminnasta annettu laki, verkkotunnuslaki,

Tasavallan Presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä. Esitys liittyy tänään myös eduskunnalle annettuun hallituksen

Lausunto oikeusministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle EU: Jos esitys toteutuu nykyisessä muodossaan tietosuojalakina, museoiden omistajaorganisaatioiden hallintoelimet ovat rajoittaneet museotyötä enemmän kuin nykyinen tai tuleva tietosuojalaki edellyttää.

sähköisen viestinnän tietosuojalaki hallituksen esitys Valiolta iso ympäristöteko: harjakattoiset pakkaukset jatkossa täysin kasvipohjaisia james rodriguez kısa hayatı Valio ottaa ison askeleen kohti entistä ympäristöystävällisempiä pakkausratkaisuja, kun se laajentaa täysin kasvipohjaisten tölkkien käyttöä merkittävästi.

Hallituksen esitys (HE 167/2018) annettiin eduskunnalle lokakuussa ja uuden lain on tarkoitus astua voimaan 1.1.2019. Esitys liittyy talousrikollisuuden sekä harmaan talouden torjuntaan, ja sen tavoitteena on panna täytäntöön viides rahanpesudirektiivi []

Hallituksen esitysluonnoksesta saadun lausuntopalautteen johdosta esitysluonnosta valmistellaan edelleen. Esitysehdotus on tarkoitus mahdollisuuksien mukaan antaa eduskunnalle vielä syysistuntokaudella 2019, joko joulukuussa tai tammikuussa 2020. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Hallituksen esitys. Suomi; Svenska; English; RSS; Yhteystiedot; Anna palautetta; Selkosuomi

HE 125/2003 Hallituksen esitys eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. HE 11/2004 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kilpailunrajoituksista annetun lain

 · PPT tiedosto · Verkkonäkymä

Uusi tietosuojalaki täydentää ja täsmentää EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Hallituksen esitys EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi annettiin eduskunnalle 1.3.2018. Hallituksen esitys on parhaillaan hallintovaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan käsittelyssä (11.9.2018).

Back To Top