implementoitu – Tietojohtaminen ja sen kehittäminen: tietojohtamisen

Sana ei ole päässyt viralliseksi hakusanaksi tohtorin käytössä oleviin suomenkielisiin sanakirjoihin, mutta sillä voidaan tarkoittaa mm. käyttöönottoa, (käytännön) toteutusta, täytäntöönpanoa tai toimeenpanoa.

implementoida: toteuttaa, ottaa käyttöön, käyttöönotto, täytäntöönpano, toimeenpano. Mikä on implementoida. Mitä tarkoittaa implementoida. Ilmainen

Kyseisen direktiivin määritelmä on implementoitu AML:n 12 luvun 4 §:n 1 momentissa, jonka mukaan sisäpiiriläisen lähipiiriin kuuluu avioliittolaissa (234/1929) tarkoitetun aviopuolison ja rekisteröidystä parisuhteesta annetussa laissa (950/2001) tarkoitetun parisuhteen osapuolen lisäksi myös avopuoliso, joka on asunut vähintään

Saavutettavuusdirektiivin kansallinen toimeenpano Säädöshanke ei ole enää vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa. Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 60/2018 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Equalizer APO (64-bit) on parametrinen taajuuskorjain Windowsille. Se on implementoitu Audio Processing Objektina (APO) järjestelmän infrastruktuuriin.

2,5/5(2)
 · PDF tiedosto

Implementoitu strategia kunnan toiminnan ohjaajana Tapaustutkimus Hämeenlinnan kaupungin strategian toimeenpanosta Susanna Kivinen Pro gradu -tutkielma Kunta- ja

Lisäeläkedirektiivin vapaaehtoista henkivakuutusyhtiöitä koskevaa osaa ei ole Hollannissa implementoitu. Vakuutusvalvontaa harjoittava viranomainen Hollannissa on (de Nederlandsche Bank, ”DNB”), johon vuonna 2004 yhdistyi aiemmin vakuutusvalvonnasta vastannut viranomainen (Pensioen- en verzekeringskamer).

Tilinpäätökseen valmistautuessa haasteellisimmat kysymykset liittyvät usein omaisuuserien arvostuskysymyksiin. IFRS-standardien mukanaan tuomat käyvän arvon arvostusmahdollisuudet on tietyiltä osin implementoitu kansalliseen lainsäädäntöömme kirjanpitolain viimeisimmän uudistuksen myötä. Milloin arvonkorotus on mahdollista tehdä?

Ammattipätevyysdirektiivi on implementoitu myös osaksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettua lakia (559/1994). Lääkärin, hammaslääkärin, proviisorin, sairaanhoitajan ja kätilön tutkinnon tunnustaminen tapahtuu direktiivin ja ammattihenkilölain 6 – 7 §:n mukaan automaattisesti, jos hakijalla on direktiivin liitteissä mainittu tutkintotodistus.

– Munuaiskerästen suodatusnopeutta arvioivia kaavoja on viime aikoina ilahduttavasti implementoitu laboratorioiden tulosteisiin silloin, kun potilaalta on mitattu plasman kreatiniini. Tämä antaa hoitavalle lääkärille aikaisempaa paremman lähtökohdan tarvittaviin muutoksiin lääkkeiden annosten ja annostelutiheyden suhteen.

MuoviSampo tarjoaa paikallisvaluuttaa vastineena pakkausmuovista. Kotimainen panttipullojärjestelmämme on näytellyt erittäin suurta roolia suomalaisten asennekasvatuksessa jo vuosikymmeniä. Onkin suorastaan ihme, ettei samanlaista systeemiä ole aikaisemmin implementoitu muihin vastaavanlaisiin kulutushyödykkeisiin, jotka kuitenkin ovat

Implementoitu strategia kunnan toiminnan ohjaajana : Tapaustutkimus Hämeenlinnan kaupungin strategian toimeenpanosta Kivinen, Susanna (2017)

 · PDF tiedosto

Direktiivin säännös implementoitu virheellisesti – Vaatimusten tulee ulottua myös 2-tason sääntelyyn ja Finanssivalvonnan määräyksiin Ratkaisuvaihtoehtoja: – Sallittu toiminta rajataan vain joukkorahoituksen välitykseen – Menettelytapoja koskevia vaatimuksia laajennetaan merkittävästi Mahdollisuus toimia

Olen käynyt kouluttamassa ja luennoimassa useissa organisaatioissa, oppilaitoksissa ja seminaareissa. Lisäksi olen tehnyt monille organisaatioille erilaisia riskienhallinnan ja turvallisuuden kehittämisprojekteja, joissa on esimerkiksi implementoitu eri standardeja ja

Olemme noudattaneet toiminnassamme tähänkin asti soveltuvaa eurooppalaista tietosuojalainsäädäntöä (tietosuojadirektiiviä ja kansallista lainsäädäntöä, jolla direktiivi on implementoitu) ja teemme tällä hetkellä kovasti töitä sen eteen, että toimintamme noudattaa myös uusia sääntöjä, eli EU:n yleistä tietosuoja-asetusta

 · PDF tiedosto

– implementoitu eri jäsenvaltioissa eri tavoin – jättää kansallista liikkumatilaa. Henkilötietolaki 1999 – implementoi yleisenä tietosuojalakina tietosuojadirektiivin – eroja muihin EU:n jäsenvaltioihin (esim. Suomessa oikeutettu etu voi olla

Suomen merilakiin on implementoitu ns. globaalirajoitusjärjestelmä, jonka mukaisesti varustaja voi rajoittaa vastuunsa aluksen aiheuttamista vahingoista tiettyyn määrään riippuen aluksen bruttovetoisuudesta.

Suomessa direktiivin vaatimukset on implementoitu työntekijöiden lähettämisestä annettuun lakiin. Nykyisin voimassa olevan direktiivin mukaan lähetetyn työntekijän työsuhteessa tulee seurata tiettyjä kohdemaan lainsäädännön tai työnantajaa kohdemaassa sitovat työehtosopimuksen vaatimuksia.

 · PDF tiedosto

50 mukaan jäsenten tulee varmistaa, että täytäntöönpanoon liittyvät menettelyt ovat käytet-tävissä niiden kansallisen lainsäädännön mukaisesti siten, että ne mahdollistavat tehok-

 · PDF tiedosto

voja ei saa merkittävästi heikentää. Pykälällä on implementoitu nk. luontodirektiivi (92/43/ETY). Heikentämiskielto koostuu itse normatiivisesta kiellosta, arviointi- ja lausuntome-nettelystä, kiellosta poikkeamisesta sekä luonnonarvojen kompensoinnista, joka

Case Lindström valitsi kansainvälisesti laskujen kierrätykseen ja hankintaan Paletten ”Paletten ratkaisun globaalin käyttöönoton myötä on implementoitu konsernin yhtenäinen tapa toimia eri maissa.

Direktiivi on Suomessa implementoitu maksupalvelulakiin. Maksupalvelulain mukaan palveluntarjoajan on käytettävä vahvaa tunnistamista, jos maksaja käyttää maksutiliään tietoverkon välityksellä, käynnistää sähköisen maksutapahtuman tai toteuttaa etäkanavan kautta

Tilaisuudessa luodaan katsaus siihen missä muu Eurooppa menee verkkolaskutuksen osalta? Kuinka muissa maissa ja EU:n tasolla verkkolaskutukseen liittyvät lait on implementoitu ja millaisia kokemuksia on saatu niiden soveltamisesta käytäntöön.

Keskeistä direktiivissä on se, että direktiivin tulee olla implementoitu kansalliseen lainsäädäntöön unionin asettamissa aikarajoissa. Unionin tärkeimpiin direktiiveihin kuluttaja tasolla on direktiivi kuluttajien oikeuksista, jolla parannetaan kuluttajien asemaa unionissa.

 · PDF tiedosto

misen strategioita ja käytäntöjä on jo implementoitu muun muassa eri palvelusektoreilla (esim. päivittäistavarakaupassa). Sen sijaan julkisella sektorilla, varsinkin sosiaali- ja terve-ydenhuollossa, tietojohtamisesta johtamisen strategiana on puhuttu kunnolla vasta viime vuodet.

Tehtaalla TPS:ää oli implementoitu käyttöön jo yli 13 vuotta ja parannettavaa löytyy edelleen. On hyväksyttävä, että erityisesti organisaatiokulttuurin muuttaminen tapahtuu hitaasti. Visuaalisen päivittäisjohtamisen mallin näkisin mielelläni myös laboratorioiden käytössä.

Norjassa on implementoitu noin 6000 EU:n erilaista lainsäädäntöinstrumenttia. Sen sijaan kauppapolitiikka, talous- ja rahaliitto, tulliunioni, sisä- ja oikeusasiat, yhteinen turvallisuus- ja ulkopolitiikka sekä kalastus- ja maatalousasiat ovat ETA-sopimuksen ulkopuolella.

Kotimainen panttipullojärjestelmämme on näytellyt erittäin suurta roolia suomalaisten asennekasvatuksessa jo vuosikymmeniä. Onkin suorastaan ihme, ettei samanlaista systeemiä ole aikaisemmin implementoitu muihin vastaavanlaisiin kulutushyödykkeisiin, jotka kuitenkin ovat haasteellisia luonnolle ja kasvattavat kuluttajan hiilijalanjälkeä.

Uusia Lainaosuuksia tarjotaan Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa Esitedirektiivin (direktiivi 2003/71/EY, muutoksineen) mukaisen esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla, kuten Esitedirektiivi on implementoitu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa (kukin

Työn tekeminen ja pilviosaajien eri roolien vaatimukset on implementoitu ajatuksella sekä uusiin sertifiointitesteihin että koulutuksiin. Ensimmäisenä uudistuivat Azure-sertifioinnit ja niihin liittyvät koulutuspolut. Ja nyt saman uudistuksen ovat kokeneet myös Microsoft 365 -ja Data & AI -sertifioinnit.

Ohjeet tulevat virallisesti voimaan 30.6.2018. Finanssivalvonta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että ohjeet pohjautuvat vakavaraisuusdirektiiviin, joka on jo implementoitu kansalliseen lainsäädäntöön. Finanssivalvonta selvittää EBAn ja ESMAn päivitettyjen ohjeiden

 · PDF tiedosto

• Direktiivit implementoitu kansallisesti, TLT -laki 629/2010 • Uudet asetukset MDR 745/2017 ja IVDR 746/2017 toukokuusta 2017 alkaen siirtymäaikoineen ->2020 ja 2022 HMa. Päätavoitteet asetuksilla • Samat pelisäännöt kaikille Euroopassa

Kinestetiikkaa oli implementoitu vuodeosastoille keskustelun avulla, näyttämällä, suunnitelmallisen ohjelman avulla ja harjoittelemalla. Toimivimmiksi keinoiksi implementoida kinestetiikka vuodeosastojen palvelualueelle todettiin kinestetiikan opiskelu, implementoinnin hyvä johtaminen, implementoijan rohkeus sekä havainnot kinestetiikan onnistumisesta.

Kun Suomessa ei ole implementoitu osittaisen vähennyksen laskentatapaa (pro rata) direktiivissä tarkoitetulla tavalla Verohallinto tulkitsee, ettei myöskään liitännäisiä rahoitustuottoja jätettäisi direktiivin 174 artiklan tarkoittamalla tavalla huomioimatta laskennassa.

Italiassa on nyt implementoitu EU-direktiivi 2016/881 koskien maakohtaista raportointia. Uuden lainsäädännön myötä maassa on otettu käyttöön menettelysäännökset maakohtaiseen raporttiin sisältyvien tietojen antamiseen sekä veroviranomaisten väliseen tietojenvaihtoon.

– Suomen lainsäädäntö täyttää EU-direktiivin vaatimukset, sillä raportointivelvollisuudet on implementoitu kirjanpitolakiin, sanoo Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen. Raportointia ihmisoikeuksista.

-Ei pidä paikkansa, testi ei ole maksuton. Testin voi ostaa hintaan 109 € tai tekemällä 12kk kestotilauksen öljyyn, jolloin testin hinta on implementoitu kk-hintaan. Kyseinen testi on kuivaveritesti, joka otetaan kotona ja lähetetään Trondheimiin Norjaan St. Olavin

 · PDF tiedosto

2009/43/EY) on implementoitu kyseisellä lailla kansalliseen lainsäädäntöön. Valtioneuvoston asetuksessa puolustustarvikkeiden vientiä koskevan lupaharkinnan yleisistä edelly-tyksistä (311/2013) on määritelty määrämaat, joihin kohdistuviin lupahakemuksiin ei sovelleta eril-listä ulko- ja turvallisuuspoliittista harkintaa.

Siihen asti LCD-ruokavalionkorvikkeille sovelletaan KTM:n laihdutusvalmistepäätöksen (904/1997) mukaisia vaatimuksia. KTM:n päätöksellä on implementoitu komission direktiivi 96/8/EY laihdutukseen tarkoitetuista vähäenegiaisista elintarvikkeista.

Yksilötasolla luulisi olevan selvää, että step-by-step implementoitu prosessi mallintaa kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi huomaamattomia haittatekijöitä. Post navigation. Verkkaisen opintojen etenemisen aiheuttama yksilöön kohdistuva ulkopuolinen paine Perinteinen oikeisto-vasemmisto -vastakkainasettelu .

Vaikka usein kuuleekin aivan järjettömiä mielipiteitä, on kuitenkin tosiasia, että step-by-step implementoitu prosessi yllättää toimivuudellaan, ja selvittää samalla

En usko, että tuo toimii aina optimaalisesti. Minusta tätä voi ajatella kahden alkion kunnassa. Jokainen kytkimen painallus on vektori. Tehtävä on ekvivalentti sen kanssa, virittääkö tietyt vektorit annetun lamppujen alkutilavektorin. Gaussin algoritmi voisi toimia, mutta luulen, että se on jo implementoitu noihin Sagen funktioihin.

Eli palataan asiaan perstuntuma arviolta 4v kuluttua kun se docx muoto on implementoitu, että onko siitä mihinkään. Tänä päivänä täysipäiset ihmiset ei tuollaiseen pommiin tallenna mitään, nykymaailmassa on ODF, HTML ja PDF mitkä toimii.

 · PDF tiedosto

-muutosdirektiivi1, jonka velvoitteet on implementoitu osaksi kansallista lainsäädäntöä 10.6.2019. Koodi on muokattu vastaaman muuttuneen lainsäädännön vaatimuksia erityisesti palkitsemispolitiikkaa ja palkitsemisraporttia koskevan sääntelyn osalta.

Tämä on implementoitu tässä työssä ReSCAP:in suunnittelun yhteydessä. MSc Adekunle Oluseyi Afolabin tietojenkäsittelytieteen alaan kuuluva väitöskirja Real-Time Recommendation Systems in Healthcare – Designing for Aged and Chronically Ill People tarkastetaan luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa.

Uusia Lainaosuuksia tarjotaan Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa Esitedirektiivin (direktiivi 2003/71/EY, muutoksineen) mukaisen esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla, kuten Esitedirektiivi on implementoitu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa (kukin

Pilvi on ketterä, skaalautuva ja edistyksellinen. Samaa voi sanoa Microsoftin uudistuneesta sertifiointiohjelmasta. Työn tekeminen ja pilviosaajien eri roolien vaatimukset on implementoitu ajatuksella sekä uusiin sertifiointitesteihin että koulutuksiin.

Julkiset hankinnat Julkisista hankinnoista säädetään EU-tasolla hankintadirektiiveissä ja Suomessa hankintalaissa ja erityisalojen hankintalaissa. Tällä hetkellä ollaan välitilassa, sillä voimassa olevaa EU-direktiiviä ei vielä ole implementoitu Suomen lainsäädäntöön. Vaikka kansallista lainsäädäntöä []

Tutkimukseen valittiin kolme lähestymistapaa, IT Governance eli hyvä IT:n hallintotapa, Information Governance eli tiedonhallinta sekä Enterprise Architecture eli kokonaisarkkitehtuuri. Tutkimuksessa haettiin vastausta siihen, ovatko edellä mainitut lähestymistavat tuttuja ja onko niitä implementoitu julkisen sektorin organisaatioissa.

Eduskunnan kirjasto on julkaissut tietopaketin, jonka aiheena on EU:n uuden tekijänoikeusdirektiivin kansallinen toimeenpano. Direktiivi (EU) 2019/790 tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla, ns.

Sen kohdalla mennään todella syvälle yrityksen käytäntöihin. Olemme käyneet esimerkiksi yksityiskohtaisesti läpi 114 kohdan hallintakeinolistan, jossa jokaisen asian tulee olla asianmukaisesti dokumentoitu ja implementoitu”, laatupäällikkö Jari Turunen Relacomilta sanoo.

 · PDF tiedosto

Vuoden 2016 alusta implementoitu ammattipätevyysdirektiivi (2005/36/EY), joka määrittää proviisorin koulutuksen minimivaatimukset, tulee huomioida farmasian peruskoulutuksessa. Farmasian opetuksen tulee seurata työelämän kehittymistä tarkasti.

Hänen mukaansa kyse on pakolaisoikeuden perusperiaatteesta, jota jostain syystä ei ole Suomessa implementoitu kansalliseen lainsäädäntöön. – Menettelydirektiivissä säädettyä näyttötaakan jakautumista hakijan ja viranomaisen kesken sovelletaan Suomessa ja huomioidaan kokonaisarvioinnissa,

Immuniteetti väärille hälytyksille voidaan asettaa kahdella eri tasolla. Ilmaisimen virransyöttö tapahtuu kahdesta alkaliparistosta. Ilmaisimessa on hälytysten vahvistamiseen ja paristojen kestoiän jatkamiseen tarkoitettu implementoitu SMART WATCH -toiminto. Ilmaisimelle annetaan järjestelmässä osoite ja se vaatii siinä yhden paikan.

 · PDF tiedosto

implementoitu Suomen lainsäädäntöön kemikaaliturvallisuuslailla (390/2005) sekä sen nojalla annetuilla asetuksilla. Edellä mainitussa linsäädännössä käsitellään prosessiturvallisuuden osaa alueita ja niihin –

 · PDF tiedosto

(95/46/EY) implementoitu henkilötietolakiin (523/1999) EU:n yleinen tietosuoja-asetus (tulossa 2015-2016?) sovellettavaa lainsäädäntöä. Lukuisia sote-alaan ja tietojen käsittelyyn vaikuttavia säädöksiä Asetus on sellaisenaan voimassa ja suoraan 5 3.6.2015 Etunimi Sukunimi .

 · PDF tiedosto

Maakohtainen raportointi on implementoitu Suomessa Euroopan neuvoston direktiivin 2016/881/EU mukaisesti. Suomessa verotuksen maakohtaisen raportin antamisesta ja sisällöstä on säädetty verotusmenettelystä annetun lain (VML) 14 d ja 14 e pykälissä. Verotuksen maakoh-

BEPS-dokumentointisuosituksen maakohtainen raportointi on implementoitu Suomessa Euroopan neuvoston direktiivin 2016/881/EU mukaisesti. Suomessa verotuksen maakohtaisen raportin antamisesta ja sisällöstä on säädetty verotusmenettelystä annetun lain (VML) 14 d ja 14 e pykälissä.

Bioteknologian patentointia koskeva erityissääntely sisältyy bioteknologiadirektiiviin (44/98/EY), joka on implementoitu osaksi Suomen kansallista lainsäädäntöä sekä

Tuotannon työkokemusta yrityksestä, jossa on implementoitu Lean Hyvät vuorovaikutustaidot Daily Management, 5S ja prosessit ovat sinulle tuttuja käsitteitä

SPOR on implementoitu kaikkien neljän eAF-lomakkeen täytettäviin kenttiin. 15.12.2017 alkaen myyntiluvanhaltijat (Hum + Vet CAP ja Hum NAP), myyntiluvanhakijat (Hum + Vet CAP) sekä MRL-hakijat voivat aloittaa rekisteröitymisensä.

 · PDF tiedosto

havainto, että implementoitu eri tavoin MS:ssa MITÄ OTTAA HUOMIOON? luku 4 TIETOSUOJA PSU (Payment Service User) Resital 89 refers to Directive 95/46/EU Maksupalveluntarjoajien suorittama maksupalvelujen tarjoaminen voi sisältää henkilötietojen käsittelyä. Tämän direktiivin mukaisessa henkilötietojen käsittelyssä

Asiakas: LPR arkkitehdit OyKuvaus: .NET -ympäristöön implementoitu tietokantapohjainen ja tietomalliin tukeutuva huonekorttisovellus. Tuottaa tarvittaessa myös määrän kalusteista, varusteista jne. Muita Projekteja. Kansaneläkelaitos. Modelspace on keskeinen työväline uudessa toimintatavassa.

 · PDF tiedosto

Suomen lakiin implementoitu 4/2013 2012/25/EU Rajat ylittävä elinten vaihto Asetus –toiminnan läpinäkyvyys 2011/24/EU Rajat ylittävä terveydenhuolto Direktiivin ulkopuolelle suljettu elinsiirrot

Jyri Paasonen. Jyri on oikeustieteen tohtori ja dosentti, joka on erikoistunut riskienhallinnan ja turvallisuuden kehittämis- ja tutkimusprojekteihin, joissa on implementoitu eri standardeja ja sääntelyn vaatimuksia sekä kehitetty teknologisia ratkaisuja.

vectori A on a,b vectori B on b,c Mitenkäs nuo sais yhdistettyä tehokkaasti, että vectori C sisältäisi a,b,c? Vai oliskos joku muu tuohon hommaan

YRITYS. Gravicon Oy on vuodesta 1990 toiminut rakennusalan IT-konsultointiin ja erityisesti tietomallintamiseen erikoistunut konsulttitoimisto. Toimisto on toiminut tietomallikonsulttina useissa vaativissa rakennushankkeissa.

 · PDF tiedosto

vuonna 2004 uudet hankintadirektiivit, jotka on implementoitu Suomessa sovellet-taviksi uusilla hankintalaeilla, lailla julkisista hankinnoista (348/ 2007) eli hankin-talailla ja lailla vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007) eli erityisalojen hankintalailla, jotka tulivat

Uusia Velkakirjoja tarjotaan Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa Esitedirektiivin (direktiivi 2003/71/EY, muutoksineen) mukaisen esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla, kuten Esitedirektiivi on implementoitu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”).

Tämä herättää kysymyksen siitä, että olisiko näiden sektoreiden osalta eri tavoin suunniteltu ja implementoitu palkkatuki tai peräti jokin aivan toinen toimenpide tältä osin vaikuttavampi ratkaisu.

Pankkitoiminnan vuosi 2018 – From Compliance to Excellence. Suomen 100-vuotisjuhlien jälkimainingeissa monelta saattaa jäädä huomiotta historiankirjoista, että finanssi- ja erityisesti pankkimaailmaa järkyttäneen kriisin 10-vuotissyntymäpäivä koittaa pian tänä vuonna.

Euroopan unionin puhdistamolietedirektiivi on implementoitu eli toimeenpantu Suomessa maa- ja metsätalousministeriön asetusten 12/12 ja 7/13 kautta. Lannoitevalmisteita koskeva lainsäädäntö löytyy kohdasta Yritykset > Rehu- ja lannoitealat > Lannoitevalmisteet ja lannoitealan toiminta > Lannoitealan toiminta > Lainsäädäntö.

Equalizer APO 64-bit . Equalizer APO (64-bit) on parametrinen taajuuskorjain Windowsille. Se on implementoitu Audio Processing Objektina (APO) järjestelmän infrastruktuuriin.

Direktiivi jättää työoikeudellisten käsitteiden määrittelemisen sekä laajan harkintavallan saatavien rajoittamisesta kansallisen lainsäädännön varaan. Palkkaturvadirektiivi on implementoitu palkkaturvalakiin 27.11.1998/866. Palkkaturvajärjestelmän edellytyksenä on työsuhteessa tehty työ ja työnantajan maksukyvyttömyys.

– Se on kansalliseen lainsäädäntöön implementoitu. Suomi ei EU:n jäsenenä ja vallitsevalla lainsäädännöllä pysty seuraamaan Norjan ratkaisua. Tutkija Raudaskoski ei usko siihen, että turvapaikanhakijoiden ohjaaminen Suomen rajalle olisi Venäjällä poliittisen tason pyrkimys.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy kantelee EU-komissiolle hoitajien varallaolojärjestelmästä. Järjestön mukaan Suomen työaikalainsäädäntö on ristiriidassa EU:n työaikadirektiivin kanssa. Tehyn mukaan hoitajien täytyy varallaolovelvollisuuden takia lähteä hyvin usein vapaa

Oikeustieteen tohtori, dosentti Jyri Paasonen on erikoistunut riskienhallinnan ja turvallisuuden kehittämisprojekteihin, joissa on esimerkiksi implementoitu eri standardeja ja sääntelyn vaatimuksia sekä kehitetty teknologisia ratkaisuja. Hän on myös suosittu luennoitsija ja kouluttaja. www.ahertava.fi www.jyripaasonen.fi +358 (0)45 257 3488

versiot on implementoitu kansalliseen lasinsäädäntöön sähköturvallisuuslailla) • Perustuslaki ei mahdollista implementointia nykyisellä, vuodelta 1996 olevalla sähköturvallisuuslailla . SÄHKÖINFO OY. SÄHKÖTURVALLISUUSLAIN UUDISTAMINEN

 · PDF tiedosto

on implementoitu raporttiin ymmärrettävästi, ja raportin perusteella SDG-ajattelu on yhtiössä jo pitkällä. Raportti on myös teknisesti erinomainen. Raportoinnin rajaukset on esitetty selkeästi, ja yhtiöllä on laadukkaat ja yksityiskohtaiset laskentaperiaatteet.

Työsopimuslakiin on implementoitu vain luottamusvaltuutettua koskevat ns. liikkeenluovutusdirektiivin (2001/23/EY) säännökset. Luottamusmiehiä koskevia säännöksiä on direktiivin implementointia koskevissa työsopimuslain esitöissä ( HE 157/2000 vp) todettu toteutettavan työehtosopimuksissa.

Kuluttajansuojalain 6 luvulla on implementoitu ns. kuluttajaoikeusdirektiivin (2011/83/EU) etä- ja kotimyyntiä koskevat säännökset. Direktiivissä tarkoitetaan sen 2 artiklan 13 kohdan mukaan ”julkisella huutokaupalla” myyntimenetelmää,

Koska Suomen arvonlisäverolakiin ei ole implementoitu arvonlisäverodirektiivin 132 artiklan 1 kohdan n alakohdan tarkoittamaa säännöstä, museotoiminnan luonteen arvioinnissa tulee lähteä liikkeelle arvonlisäverolain 1 §:n säännöksestä.

Viime vuosikymmenen puoleen väliin mennessä kunnossapidon tietojärjestelmiä oli implementoitu lukuisilla laitoksilla. Tässä yhteydessä järjestelmiin kerätty historiatieto oli kuitenkin varsin puutteellista vähäisen tietomassan vuoksi.

Jos prosessit ovat kunnossa ja tiedonohjaussuunnitelma implementoitu, voi uusi tulokas ryhtyä töihin kaiken tarvittavan tiedon kanssa. Meille tämä ei ole pelkkää sananhelinää, vaan teemme tätä tälläkin hetkellä. Olemme palkanneet uusia ihmisiä ja palkkaamme edelleen.

Se sisältää yhden ohjaussegmentin ja se voidaan varustaa jopa 20:llä JA-192E -ohjaussegmentillä. Se mahdollistaa turvajärjestelmän ohjauksen segmenttien avulla. Radioyhteyttä käyttävä aktivoinnin implementoitu älytoiminto Smart Radio Wake-up (SRW) mahdollistaa valvontajärjestelmän lepotilan automaattisen lopettamisen tuloviiveen

DELETE GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 25.3.2019 KLO 11:01 EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MISSÄÄN MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA. Delete Group Oyj harkitsee velkakirjojen lisäerän liikkeeseenlaskua 2021 erääntyvän enimmillään 130 Meur senior-ehtoisen

Säännökseen on implementoitu kuluttajasopimusten kohtuuttomia ehtoja koskeva direktiivi (93/13/ETY) ja siihen sisältyvä ohjeellinen luettelo ehdoista, joita voidaan pitää kohtuuttomina. Perusteluissa (HE 218/1994) todetaan luettelon j alakohdan osalta mm. seuraavaa: j alakohta.

Wellamo Datan asiakastarinat Olemme asiakkaan tukena monin tavoin sataman liiketoiminnan kehityksessä ja WD-järjestelmä on implementoitu kaikkiaan 12:lle asiakkaalle.

Direktiivi on implementoitu kansalliseen lain-säädäntöön. Direktiivissä esiintyy myös toimialan käsite, joka viittaa toiminnan aktiivisuuteen (branche d’activité, branch of activity) eikä Euroopan Unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö tue toisenlaista tulkintaa.

Sen julkaisu tapahtuu vasta kun standardi on implementoitu käytännössä. Tulossa on ainakin DSpace-toteutus. Juha Hakala totesi, että PAS-järjestelmän käyttäjien ja sovelluskehittäjien kannalta yleisesti tunnettu standardirajapinta on paikallista ratkaisua parempi.

Toukokuun asiakasinfo -lehtisessä mainostettiin Dashboardia, ja sen Paikannin-palvelua. Ei kuitenkaan osunut oma.saunalahti.fi:ssä silmiin. Mistä se pit

Asiakkaita on 145 maassa ja ratkaisuja on implementoitu yli 83 000 organisaatioon. SAS Institute Oy työllistää maailmanlaajuisesti yli 14 000 henkilöä ja Suomessa 70 henkilöä. SASin missiona on tuottaa liiketoimintahyötyjä analytiikan avulla ja tätä yritys on tehnyt jo 40 vuoden ajan!

Alus ei kuitenkaan vielä ole saatavilla Star Citizenin alpha-versiossa, eikä miinojakaan ole vielä implementoitu peliin. Kahdeksan vuoden ajan kehitetyn Star Citizenin virallisesta julkaisuaikataulusta ei ole vielä varmuutta. Pelin yksinpeliosuuden on kuitenkin määrä

Suomen lääkelainsäädäntöön on implementoitu Euroopan yhteisön ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevan direktiivin lääkemarkkinointiin liittyvät tiedot (2001/83/EY ja 2004/27/EY). Fimea seuraa kansallisten sekä EU-tuomioistuimen lääkemarkkinointia koskevaa oikeuskäytäntöä.

Pintalähettimen ohjelmisto pakettia on kehitetty jo yli 40 vuoden ajan ja saatu applikaatiokokemus on implementoitu nykypäivän mittaustekniikkaan kokonaisuudessaan. Mittausjärjestelmä tarjoaa ATEX luokitetulle alueelle myös (i) luokitettua syöttöä ja viestiä.

Tämä herättää kysymyksen siitä, että olisiko näiden sektoreiden osalta eri tavoin suunniteltu ja implementoitu palkkatuki tai peräti jokin aivan toinen toimenpide tältä osin vaikuttavampi ratkaisu.

Aiemmin asia oli EU:n tasolla säädetty tilintarkastusdirektiivissä, joka puolestaan oli implementoitu kansallisesti voimaan kumotun tilintarkastuslain 5 luvussa. Ajankohtaista; Mitä tilintarkastus on? Miksi tilintarkastus tehdään? Kuka tilintarkastuksen tekee?

Back To Top