hiekkamoreeni – Lepaan Maakirjasto

Hiekkamoreeni koostuu useista soramoreeneista, on keskikarkean maalajiryhmän maalaji. Lajittuneissa maissa karkean hiedan raekoko vaihtelee 0,06 mm:stä 20 mm:iin ja hiekan 0,2 mm:iin. Yksittäisiä rakeita voi havaita silmämääräisesti.

hiekkamoreeni HkMr (kartassa Mr) hienoaineksinen moreeni HMr. Näiden moreenien luokitteluperusteet ja rajat ovat seuraavat: soramoreeni määritetään d 50-menetelmän mukaan, mutta lisäksi siinä saa olla enintään 5 painoprosenttia läpimitaltaan alle 0,06 mm:n ainesta .

 · PDF tiedosto

Suomen ympäristö 2 2012 7 1 Johdanto Maataloushallituksen sekä myöhemmin vesi- ja ympäristöhallituksen ja Suomen ympäristökeskuksen toimesta on vuosien 1962-2001 aikana kerätty maaperätutkimus –

Maalajien geologisen syntytavan, raekoostumuksen ja humuspitoisuuden perusteella on muodostettu neljä maalajiryhmää: moreenimaalajit, karkearakeiset maalajit, hienorakeiset maalajit ja

hiekkamoreeni 33,0 %; soramoreenit 9,9 %; Moreenikerrostumien paksuus Suomen eteläosissa on tavallisesti 2–3 metriä. Rannikolla moreenikerrostumat saattavat jäädä jopa alle metrin, mutta sisämaassa kerrostumat saattavat olla 4–5 metriä paksuja. Merkittävä piirre moreeneissa on aineksen ns.

Lehtokasvit eivät oikein viihdy kuivan kangasmetsän tyyppisissä paikoissa. Meillä on savimaa ja tapponlehti kestää ainankin mulla todella hyvin talvimärkyyttä, sillä on välillä kymmenen senttiä vettä päällä kevättalvella, samoin tahtoo olla kotkansiivillä.

Hiesu (Hs) Hiesun (Hs) vallitseva maalajite on 0,002–0,02 mm, ja se on väriltään vaaleanharmaata. Saveksen osuus on tavallisesti 20–30 painoprosenttia.

Määritelmä jäätikköjen kuljettamista, kasaamista ja kerrostamista aineksista syntynyt sekalajitteinen kivennäismaalaji, hiekkamoreeni (Mr) sisältää yli 50 % 0,2 mm:n läpimittaista ainesta ja enintään 5 % savesta (raekoko alle 0,002 mm)

Jäätikköjen kuljettamista, kasaamista ja kerrostamista aineksista syntynyt sekalajitteinen kivennäismaalaji, hiekkamoreeni (Mr) sisältää yli 50 % 0,2 mm:n läpimittaista ainesta ja enintään 5 % savesta (raekoko alle 0,002 mm).

suomirakentaa.fi on tietosivusto omakotitalo-, mökki- , korjaus- ja ammattirakentajille. Sisältö pohjautuu Rakennustutkimus RTS Oy:n tutkimuksiin sekä alan asiantuntijoihin.

Lohjan kaupungin vuosi-ilmoitus 2020 02.01.2020. Päätöksenteko tapahtuu kaupunginvaltuustossa, kaupunginhallituksessa, lautakunnissa ja niiden alaisissa jaostoissa, oheisessa kaupungin vuosi-ilmoituksessa ovat kokouspäivät vuodelle 2020.

 · PDF tiedosto

huHkMr Humuksinen hiekkamoreeni SiMr Silttimoreeni hkSiMr Hiekkainen silttimoreeni huSiMr Humuksinen silttimoreeni Si Siltti hSi Hieno siltti keSi Keskirakeinen siltti kaSi Karkea siltti hkSi Hiekkainen siltti saSi Savinen siltti ljSi Liejuinen siltti Sa Savi laSa Laiha savi liSa

Maapörssi Oy on maa-ainesten kierrätyspörssi. Palvelun avulla voit tehokkaasti kierrättää työmaalta tulevat ylijäämä maa-ainekset ja voit hankkia tarvitsemiasi maa-aineksia.

hiekkamoreeni: Mikä on hiekkamoreeni. Mitä tarkoittaa hiekkamoreeni. Ilmainen sivistyssanakirja.

 · PDF tiedosto

hiekkamoreeni soramoreeni kiviÅ lohkareita kivi al lohkare tÁytemaa lä hm sr simr hkmr srmr i orattu x kai rausten pÄÄttyminen kairaus lopetettu mÅÅrÅsyvyyteen kairaus pÄÅttynyt tiiviiseen maakerrostumaan kairaus pÅÄttynyt kiveen tai lohkareeseen

 · PDF tiedosto

7,,9,67(/0b 7dpshuhhq dppdwwlnrunhdnrxox 5dnhqqxvwhnqllndq nrxoxwxvrkmhopd ,qiududnhqwdplqhq 5<+7b 0$7,$6 2pdnrwlwdorq srkmdudnhqqhvxxqqlwwhox

 · PDF tiedosto

ti/silttinen hiekkamoreeni kerros. Tiiviin välikerroksen vesipitoisuus on 1417 paino‐%. Löyhän kerroksen alapuolella pohjamaa on tiivistä silttistä hiekkamoree‐

 · PDF tiedosto

Ramboll Niemenkatu 73 15140 Lahti puh. 020 755 611 LIITE 1 Sivu 1/4 TIIVIYS- JA KANTAVUUSVAATIMUKSET Tiivistysmäärän ja kerrospaksuuden riippuvuus tiivistystavasta ja täytemateriaalista

 · PDF tiedosto

(ei hiekkamoreeni) hiesu, hiue, multamaa – hiekka, hiekkamoreeni, turve Magnesium, Mg mg/l – savimaat – karkeat kivennäismaat – eloperäiset maat Suhde Mg:Ca Suhde Mg:K Rikki, S mg/l – kaikki maalajit Natrium, Na mg/l – savimaat – muut maat Boori, mg/l 1) – savimaat – muut maat Kupari, Cu mg/l – kivennäismaat – eloperäiset maat 2) Mangaani

Rakennuksien sijoittelun suunnittelussa maaperällä on oma rooli, koska vaikuttaa enemmän tai vähemmän eri rakennustyyppien sijoittumiselle.

ainakaan materiaalien takia, jos tiivistäminen on tehty edes likipitäen kunnolla. Tuon suuruinen painuma on kyllä todella suuri. Onko pohjamaa _oikeasti_ hiekkaa vai olisiko hiekkamoreenia, joka routii tai peräti karkeaa silttimoreenia, joka routii niin penteleesti?

 · PDF tiedosto

Hiekkamoreeni, jäätikön kuljettamista, kasaamista ja kerros-tamista aineksista syntynyt sekalajitteinen kivennäismaalaji. Hiekkamoreeni sisältää yli 50 % 0,2 mm:n läpimittaista ainesta ja enin-tään 5 % savea (raekoko alle 0,002 mm) [63]. Hienoaineksinen moreeni (Hienoainesmoreeni), jäätikön kuljettamista, kasaamista ja kerros-

L7 Hiekkamoreeni Säätiedot Kuvat. L8 Hiekkamoreeni Säätiedot Kuvat. L9 Hiekkamoreeni Säätiedot Kuvat. Vertaile laatikoita Tyhjennä valinnat. 2019 HAMK Smart -tutkimusyksikkö Avoin Häme-hanke

Jos maahan tai kylmään tilaan asennettava vesijohto varustetaan saattolämmityksellä, sijoitetaan kaapeli vesijohdon ulkopuolelle. Vesijohdon sisään asennettavia kaapeleita eivät vesihuoltolaitokset hyväksy, eikä niitä muutoinkaan suositella, jotta talousveden laatu ei kaapeleista johtuen vaarantuisi.

Hieskoivujen poisto. Raivaus 5-10 vuotta ,9 kangas, kuivahko kangas hiekkamoreeni 4 Vallitseva mänty , kuusi ,5 0, rauduskoivu , paju , vuotta vajaatuottoinen ,2 kangas, lehto hiesu metsikkö Vallitseva hieskoivu , paju , Kuvio on kostealla hienojakoisella maalla ja se on täysin pajun valtaama. Joitakin hieskoivuja kasvaa Harvakseltaan.

 · PDF tiedosto

ros, hiekkamoreeni kerros ja noin 1m paksuinen silttinen hiekka kerros, jonka alapinta ei erotu tut-kalla. Kova pohja on kairausten perusteella noin 3m syvyydessä. Linja M (pituus 890m) Linjan alussa on turvetta hieman yli 1m paksuisesti. Alla on silttisen hiekan ja hiekkamoreenin ker-roksia.

 · PDF tiedosto

TK8Mr06 0.0-1.5 Hiekkamoreeni Hiekkamoreeni X TK8Mr07 0.0-2.3 Hiekkamoreeni Hiekkamoreeni X TK8Mr08 0.0-1.1 Hiekkamoreeni Hiekkamoreeni X TK8Mr09 0.0-1.3 Hiekkamoreeni Hiekkamoreeni X TK8Mr10 0.1-1.5 Hiekkamoreeni Hienoainesmoreeni X TK8Mrll 0.0-4.0 Hiekkamoreeni Hienoainesmoreeni X

 · PDF tiedosto

Maaperäkartta 1:20 000. hiekkamoreeni. kallio, jonka páállá alle ker- ros moreenia. Hs= hiesu. MrM= moreenimuodostuma. kumpu tai selánna 0 8 HHt/Mr= pintamaa O, 6m hienoa hietaa, pohjamaa hiekkamoreenta ympàristö eli niemen kårki. Nåmà alueet soveltutswatkn kal- lioisuutensa vuoksi huonosti rakentamiseen. Niemi sijaitsee

Kalliopaljastuma (KaPa) Kalliomaa, maanpeite enintään 1m (yleensä moreenia) (Ka) Rakka (RaKa) Kiviä (Ki) Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY)

Ranta on tasaisesti viettävä, kovapohjainen hiekkamoreeni. Tontti avautuu etelään. Tontille on hyvä kulkuyhteys. Tontille on tänä vuonna tulossa valokuitukaapeli. Ostaja saa sen kaupan mukana veloituksetta eli myyjä maksaa kaapelin hankintakulut (noin 3000 e). Seuraavat esittelyt.

 · PDF tiedosto

Mannerjäätikkö suli ensimmäisen kerran yli 11 000 vuotta sitten. Jäänreuna perääntyi tuolloin luoteeseen ja pohjoiseen ollen parhaimmillaan 40-50 km kartta-alueen luoteispuolel-

 · PDF tiedosto

Hiekkamoreeni ≥ tsv+12.73 Kv+12.383 S=350 10.00 5.00 Kajaanintie Heikinkatu tsv Tukimuuri 0.00-5.00 Kivi-ladonta Porapaalut ulotetaan ehjään kallioon 3d pituudelta Pohjatutkimusten perusteella arvioitu ehjän kallionpinnan taso Pohjatutkimusten perusteella arvioitu kallionpinnan taso 2500 6840 4300 4300 HEIKINKADUN KEVYEN LIIKENTEEN SILTA

Rakennuspohjan paaluttamista tai suuria louhintoja tarvitaan mökkirakentamisessa vain harvoin. Maaperän voi selvittää myös kaivinkoneella tehdyllä koekuopalla, jonka jälkeen vastaava työnjohtaja laatii perustamisolosuhteista lausunnon.

”MIten tehdään talon perustukset, voisiko joku lyhyesti kertoa. Ensin tietenkin puut ja kannot pois paikalta, ja sitten kai maa tasoitetaanmutta mitä sitten? Sitä ei varmaan edes kannata yrittää tehdä itse, kun on sen verran tärkeä työvaihe. Mitä perustuksien tekeminen on tullut maksamaan, jos

 · PDF tiedosto

kyseessä on silttinen hiekkamoreeni (silttiä/savea = 31.95 %, soraa = 32.51 %). Moreenin seassa esiintyy teräväsärmäisiä paikallisia kiille- ja mustaliuske kiviä ja lohkareita. Kalliota tai pohjavettä ei saavutettu. Moreeni näytti homogeeniselta.

 · PDF tiedosto

silttimoreeni ja hiekkamoreeni. kl 3 Karkean kiviaineksen, murskesoran, sepelin ja hienon louheen erottaminen maalajeista. kl 4 Lohkareiden ja lajittelemattoman louheen erottaminen luonnon maalajeista. Nykyisin tierakenteessa käytetään yleisimmin käyttöluokan 3 suodatinkankaita.

Tilaa multaa ja muita maa-ainekset nopeasti ja vaivattomasti netistä. Nopeat ja varmat toimitukset. Palvelemme Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla

 · PDF tiedosto

ALKUSANAT Diplomityöni on toteutettu Oulun yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan osastolla kesä- ja marraskuun 2016 välisenä aikana. Työ on tehty tutkimuksen kohteena olleen rivitalon

Hiekkamoreeni. Jäätikköjen kuljettamista, kasaamista ja kerrostamista aineksista syntynyt sekalajitteinen kivennäismaalaji, hiekkamoreeni (Mr) sisältää yli 50 % 0,2 mm:n läpimittaista ainesta ja enintään 5 % savesta (raekoko alle 0,002 mm). Hieno hieta.

Moderaattori:Ei ole (katso kaikki) Kuinka ryhtyä moderaattoriksi? Sivun edistymistä ei ole arvioitu. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks.

 · PDF tiedosto

Hiekkamoreeni 10 Lieju 5 Lieju 5 Jakso 2 Hiesu 5 Hiesu 5 Hiekkamoreeni 20 Hiekkamoreeni 20 Karkea hieta 45 Karkea hieta 45 Hiekka 15 Hiekka 15 Saraturve 5 Saraturve 5 Kalliomaa 10 Kalliomaa 10 Jakso 3 & 4 Kalliomaa 10 Kalliomaa 10 Karkea hieta 70 Karkea hieta 70 Hiesu 15 Hiesu

 · PDF tiedosto

jeissa (silttimoreeni, hiekkamoreeni, soramoreeni) sekä kalliossa. Käytettä-vissä olevien pohjatutkimusten ja muiden tietojen mukaan radan lähialueet tutkittavalla alueella ovat pehmeitä hienorakeisia maa-alueita. Ihmisen kokeman värähtelyn merkittävin taajuusalue on yleensä pehmeillä savimailla 5-15 Hz ja kovilla soramailla 10-25 Hz.

 · PDF tiedosto

Selvitysalueen maaperän vallitseva maalaji on hiekkamoreeni. 61 Yk, 12Yleiskaavan selostus, luonnos 21.8.2018 / 55 Asianumero 374/10.02.02/2017 3.2.3 Luonnonolot Heinola kuuluu eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen ja Etelä-Hämeen (EH) eliömaakuntaan.

 · PDF tiedosto

Tutkimusalueella hiekkamoreeni on tiiveydeltään tiivistä ja kivistä. Moreenista otettujen maanäytteiden vesipitoisuus on tutkimusten mukaan välillä 515 paino-%. Moreenin hienoainepitoisuus vaihtelee 10.>30 paino-% ja kasvaa alaspäin mentäessä. Maalaji muuttuu rakeisuudeltaan silttiseksi hiekaksi ja hiekkamoreeniksi. Hienoainespi-

Moderaattori:Ei ole (katso kaikki) Kuinka ryhtyä moderaattoriksi? Sivun edistymistä ei ole arvioitu. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks.

Tontit ovat kovapohjaisia hyviä hiekkamoreeni maaperältään ja tontti 4 on harjanne, molemmissa rakennusoikeus on 100m² huvilalle ja 25m² ulkorakennukselle/saunalle. Rakennuspaikan koot vaihtelevat rakennuspaikan ja siihen lohkottavan viheralueen kanssa T 3 on n. 1450m2 ja T4 on 1800m2.

Tuotemerkki: Kiinteistötoimisto Jutta Kaksonen LKV Oy
 · PDF tiedosto

Hiekkamoreeni on ravinteisuudeltaan ja koste-usolosuhteiltaan sopivaa metsämaata. Viljelys-maaksi hiekkamoreeni puolestaan on liian kui-vaa ja kivistä. Rakentamiseen moreeni soveltuu kantavana ja routimattomana maalajina hyvin. Ohuen moreenikerroksen peittämät kalliolaet ja ylärinteet ovat kuitenkin kulutuskestävyydeltään

 · PDF tiedosto

Hiekkamoreeni (Mr); Soramoreeni (SrMr) Sora (Sr) Hiekka (Hk) karkea Hieta (KHt) hieno Hieta (HHt) Hiesu (Hs) Savi (Sa) Rahkaturve (St) Saraturve (Ct) Lieju (Lj) Vesi (Ve) Täytemaa (Ta) Muinaisrannat Pienet reunamoreenit D Kalliopaljastuma Pohjavesialueen raja Pohjaveden muodostumisalue Maaperän korkokuva Aurinkovuori, Asikkala Karttatuloste

 · PDF tiedosto

Hiekkamoreeni on ravinteisuudeltaan ja koste-usolosuhteiltaan sopivaa metsämaata. Viljelys-maaksi hiekkamoreeni puolestaan on liian kui-vaa ja kivistä. Rakentamiseen moreeni soveltuu kantavana ja routimattomana maalajina hyvin. Ohuen moreenikerroksen peittämät kalliolaet ja ylärinteet ovat kuitenkin kulutuskestävyydeltään

 · PDF tiedosto

Hiekkamoreeni (Mr); Soramoreeni (SrMr) Sora (Sr) Hiekka (Hk) karkea Hieta (KHt) hieno Hieta (HHt) Hiesu (Hs) Savi (Sa) Rahkaturve (St) Saraturve (Ct) Lieju (Lj) Vesi (Ve) Täytemaa (Ta) Muinaisrannat Pienet reunamoreenit D Kalliopaljastuma Pohjavesialueen raja Pohjaveden muodostumisalue Maaperän korkokuva Aurinkovuori, Asikkala Karttatuloste

 · PDF tiedosto

Selvitysalueen selänteiden yleisin maalaji on hiekkamoreeni ja metsätyyppi tuore . kangas. Harjuilla ja moreeniselänteiden kallioisilla alueilla esiintyy kuivia ja kuivahkoja kangasmetsiä sekä kallioiden lakialueilla karukkokankaita. Metsät ovat valtaosin talous-

Hiekkamoreeni (HkMr) Metsämaa, ravinteita, kosteutta, kuivia viljelyyn. Hietamoreeni (HtMr) Hietamoreeni on moreenimaista kaikkein parhain ja monikäyttöisin. Se on lämmin ja ilmava maalaji, joka pidättää myös kohtuullisesti kosteutta. Se on hyvä

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Teknillisen Fysiikan ja Matematiikan Osasto!”#$&%’%(*)+”,$&-./*01)+”324)+ *6524″72 8#-:9;= ># 24$B> CDFEGHIKJLMN4NOP6 : RQ S TU S MS Q

 · PDF tiedosto

Tontit ovat kovapohjaisia hyviä hiekkamoreeni maaperältään ja tontti 4 on harjanne, kaikissa rakennusoikeus on 100m² huvilalle ja 25m² ulkorakennukselle/saunalle. Rakennuspaikan koot vaihtelevat rakennuspaikan ja siihen lohkottavan viheralueen kanssa n. 1070–1250m². Merinäkymät luoteeseen ilta-aurinkoon, n.100 metriä yhteisrannasta.

 · PDF tiedosto

humus ja löyhä hiekkamoreeni poistetaan ja anturat rakennetaan tiivistetyn 0.2 m paksun murskekerroksen varaan yleisesti noin 0.7- 1.0 m syvyydelle maanpinnasta. Geoteknisen kantavuuden arvona voidaan alustavasti käyttää 200 kPa. Rakennuspaikkojen pohjasuhteet tulee tarkistaa rakennussuunnittelun yhteydessä. Perustukset sala-

 · PDF tiedosto

Mr Hiekkamoreeni 1 731 30,1 HHt/Mr 1 0,0 Sa/Mr 5 0,1 HMr Hienoainesmoreeni 371 6,4 MrM Moreenimuodostum, (drumliini),hiekkamoreenia 5 0,1 KMrM Moreenikumpuja, hiekkamoreenia 15 0,3 Sr Sora 2 0,0 Hk Hiekka 18 0,3 Ht Karkea hieta 51 0,9 HkM Jäätikköjokimuodostuma, (harju,delta) hiekkavaltainen 121 2,1 HHt Hieno hiekka 20 0,3

-Hiekkamoreeni ja hieta ovat maalajeiltaan sellaisia, että veden kapillaarinen nousu on hyvä ja kun ainakin näihin päiviin asti ovat yö-ja päivälämpötilojen erot olleet isot, niin se on taannut suhteellisen normaalit olot, sanoo Etelä-Savon Pro Agrian kasvintuotannon ja talouden asiantuntija Riitta Savikurki.

 · PDF tiedosto

. tiivis-keskitiivis routiva, osittain kivinen silttinen hiekkamoreeni >10 m paksuna kerroksena. Pilaantuneisuusselvityksissä tunnistettiin osalla alueesta (KP41 ja KP42) noin 0,3-0,8 m syvyydellä ferrokromikuonakerros sekä osalla alueesta maa-ainekseensekoittunutta ferrokromikuonaa.

 · PDF tiedosto

kittävä. Vallitseva maalaji on hiekkamoreeni, mutta pellot ovat hienojakoisia lajittuneita kivennäismai-ta. Seurantaverkosto koostuu viidestä eri mittauspisteestä, joista jokainen sisältää ohjelmoitavan näyt-teenotto- ja virtaamamittauslaitteiston. Seuranta-alueet, joiden ojissa mittauspisteet sijaitsevat, vaihte-

 · PDF tiedosto

3 Kalettomankangas A 966 170 EVT Hiekkamoreeni 60 4 Kalettomankangas B 966 170 EVT Hieta 60 5 Kanavaara 920 250 EVT Hietamoreeni 60 6 Taivalvaara 866 235 VMT Hiesu 73 7 Suvantovaara 822 295 VMT Hiekkamoreeni 73 8 Väljänlammenkangas 866 235 VMT Hieta 73 9 Karhunkämmenkangas 1103 105 EVT Hiekkamoreeni 83 Taulukko 2.

 · PDF tiedosto

srHkMr = sorainen hiekkamoreeni, siHkMr = silttinen hiekkamoreeni, Sr = sora, Hk = hiekka, hkSr = hiekkainen sora, srHk = sorainen hiekka. 3.1. Jämsän seutukunta (yhteensä 41 aluetta) Jämsän seutukunnan alueet sijoittuvat seutukunnan pohjoisosaan, Sisä-Suomen reunamuodostuman

 · PDF tiedosto

Hiekkamoreeni 1-2 vrk . Pääajourien paikkojen sijoitus Hakkuun aloitus 8 6.10.2017 BESTWAY . Hakkuukone CAN-datan hyödyntäminen Hakkuukonetyön aikana 9 6.10.2017 . Optimaaliset reitit Kuorma-ajon aloitus 10 6.10.2017 LOGTRACK simulaattori . Korjuujäljen automaattinen valvonta

Ranta: oma hiekkamoreeni ranta sijaitsee 25-30m huvilalta, laituri, nuotiopaikka, kotakeittiö (hiili), kalojen perkauspöytä ja soutuvene. Muut palvelut: huviloiden yhteydessä sulkapallokenttä ja hyvät kalastusvedet. Catering palvelut ja opastetut retket (melonta, kalastus,

 · PDF tiedosto

Pehmeiköllä tarkoitetaan tässä yhteydessä savi, lieju ja turvekerroksia. Pehmeikkötulkinta perus-tuu kairauksista tehtyihin tulkintoihin ja niillä alueilla, missä kairauksia ei vielä ole tehty, korke-

Hiekkamoreeni (HkMr, kartassa Mr) on sekalajitteiden maalaji, jonka rakeisuuskäyrä asettuu soramoreenin ja hienoaineksisen moreenin väliin. Sen raekoko d 50 on alle 2 mm, ja hienoainesta (alle 0,06 mm) siinä on korkeintaan 30 painoprosenttia.

 · PDF tiedosto

Vallitseva maaperätyyppi on hiekkamoreeni. Moreeni rajoittuu Jyväsjärven rannassa olevaan silttialueeseen. Ylistönrinteen yläosassa ja paikoin rinteessä moreenipatja on ohut, alle metrin vahvuinen (kuva 3). Rinne on varsin louhikkoinen. Alueella on useita vanhoja lo uhoksia.

 · PDF tiedosto

Hiekkamoreeni Kajaanintie tsv-5.00 Tukimuuri Kivi-ladonta Raksila Kv-0.75 5000 3600 HL=17300 3600 5100 ~1:2,3 1:2 2500 2600 2500 2500 2500 6840 4300 Pohjatutkimusten perusteella arvioitu kallionpinnan taso Pohjatutkimusten perusteella arvioitu ehjän kallionpinnan taso Porapaalut ulotetaan ehjään kallioon 3d pituudelta S=350 R001 R002 R003 pl

 · PDF tiedosto

3 Sisällysluettelo Johdanto 4 Leppälahti alueena 6 Suurmaisema 8 Maa- ja kallioperä 10 Topografia 12 Vesistöt 14 Ilmasto 16 Luonto 18 Kasvillisuus

 · PDF tiedosto

harjualueen hiekkamoreeni (HkM), jota karkea hiekka, hiekkamoreeni ja savi ympäröivät. Kalliota esiintyy Mutaskulmantien ja Pallokentäntien kulmauksessa sekä Vaahterakujan itäpuoleisella metsäalueella. Kaava-alueen ympäristössä (selvitysalueella) esiintyy

 · PDF tiedosto

Hienohiekka tai hiekkamoreeni Hiekkainen tai sorainen moreeni MAAPUHDISTAMOIDEN (maasuodatin ja imeytyskenttä) SIJOITUS 1. Etäisyys omaan vedenottamoon _____ m 2. Etäisyys vesistöön _____ m 3. Etäisyys kiinteistön rajaan

 · PDF tiedosto

Hiekkamoreeni routiva, HkMr (routimaton, luokka D) (1535) E 20 Siltti Silttimoreeni Savi Si SiMr Sa Routiva F 10 (515) Lieju moduulit sekä maalajit ja niiden Turve Lj Tv G 5 . Uudistettu pohjamaan kantavuusluokitus – yhdistelmä aiemmasta ja InfraRYL mukaisesta luokituksesta. 5.

 · PDF tiedosto

Maaperäkartta: sininen= savi, vaalean ruskea= hiekkamoreeni, punainen=kalliomaa Koko kaava-alueen maaperä on savea. Alueen pohjoispuolella olevan kumpareen maa-perä on moreenia ja kalliota. Kaava-alueen kaakkoispuolella on pieni kallioalue. Kaava-alue ei kuulu pohjavesialueeseen. 3.1.3 Rakennettu ympäristö Kaava-alueella on kolme vanhaa

 · PDF tiedosto

= hiekka, keltainen = karkea hieta, lila = hieno hieta, vaalean ruskea = hiekkamoreeni. Sinisellä katkoviivalla on merkitty kuntarajat, kapealla mustalla pohjavesialue ja valuma-aluerajat, paksulla mustalla päävaluma-aluerajat.

 · PDF tiedosto

hiekkamoreeni (Mr) hienoainesmoreeni (HMr) Moreenimuodostumat (muodostumatunnus M; väri moreeni- luokituksen mukaan) drumliini reunamoreeni (etuliite R) kumpumoreeni letuliite K) kapea reunamoreenivalli Karkearakeiset kerrostumat sora lohkareet kivet sora karkea- ja keski- hiekka hienohiekka Rau 0 35 ppa önpe112

 · PDF tiedosto

Postiosoite Toimisto Puhelin www.tuusniemi.fi Keskitie 22 Paula Matilainen 71200 Tuusniemi Keskitie 22 040 8206 928 TUUSNIEMEN KUNTA SELVITYS JÄTEVESIEN

 · PDF tiedosto

(HIEKKAMOREENI) HARJUJAKSON HIETALIEVE (HIENO HIETA) LAAKSOALUE (HIESU, LIEJUHIESU, SARATURVE, SAVI YM.) TÄYTTÖMAA 0 500 M MAAMERKKI + + + SELVITYSALUEEN SIJAINTI Sijainti suurmaisemassa Maisemarakenne Selvitysalueena oleva Hämeenlinnan asemanseutu sijaitsee Vanajaveden rannalla Hämeenlinnan keskustaa vastapäätä. Suurmaiseman keskeiset

 · PDF tiedosto

vaalean ruskea = hiekkamoreeni. Sinisellä katkoviivalla on merkitty kuntarajat, kapealla mustalla pohjavesialue ja valuma-aluerajat, paksulla mustalla päävaluma-aluerajat, punainen ympyrä= suunnittelualue. Suunnittelualue kuuluu Myllyojan valuma- alueeseen, jonka hulevedet kertyvät Myllyojaan ja siitä

Hiekkamoreeni (HkMr, kartassa Mr) on sekalajitteiden maalaji, jonka rakeisuuskäyrä asettuu soramoreenin ja hienoaineksisen moreenin väliin. Sen raekoko d 50 on alle 2 mm, ja hienoainesta (alle 0,06 mm) siinä on korkeintaan 30 painoprosenttia.

 · PDF tiedosto

on varsin kivinen hiekkamoreeni, joka on paikoin hienoaineksisempaa. Rannat ovat kivikkoiset. Inventoinnin suoritus Valmisteluvaiheessa käytiin läpi aluetta kuvaavia vanhoja karttoja ja vanhat peruskartat (ks. läh-deluettelo). Laadin maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistosta (laz) hieman

 · PDF tiedosto

Kalliomaa Hiekkamoreeni Hiekka Karkea hieta Hieno hieta Savi . Selostus A-2714 9 (33) D/1188/10.02.03.00.04/2017 LUONNOS 3.9.2018 Lahden kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Askonkatu 2 15100 Lahti Puh. 03 814 11 [email protected] www.lahti.fi Y-0149669-3 Liito

 · PDF tiedosto

Pato rakennetaan moreenista (esim. hiekkamoreeni) ja tiivistetään. Tiivistemoreenin päälle asennetaan suodatinkangas (N3). Suodatinkangas ulotetaan ojapenkereiden ulkopuolelle asti. Suodatinkankaan päälle muotoillaan kiviverhous luonnonkivistä (Ø 100-300) tai pienemmistä

 · PDF tiedosto

HkM EHtM KMrM SrM EHkM EHtM HtM EHtM MrM EHkM MrM EHtM EHkM EHkM KMrM EHkM HkM KMrM EHkM KMrM MrM KMrM St St St St Hk Hk Hk KHt

 · PDF tiedosto

hiekkamoreeni) täytemaan määrä saha-alueen kahdella kiinteistöllä on yhteensä noin 104 500 m3ktr. Täyttömaata kiinteistöjen alueella on noin 95 500 m2:n laajuudella. Osittain täytöt on tehty entiselle vesialueelle ja nykyinen rantaviiva ei sijainniltaan täysin vastaa alueen luontaista

 · PDF tiedosto

Keskikarkea Hiekkamoreeni, hietamoreeni Karkea hieta Yksittäiset rakeet ovat vielä erotettavissa paljain silmin, rakeet irrallisia Vesitalous yleensä kunnossa Hieno Hiesumoreeni, savimoreeni Hieno hieta, hiesu, savi Yksittäisiä rakeita ei erota paljain silmin Läpäisee

 · PDF tiedosto

oranssi = Hiekkamoreeni (Mr), sininen = Savi (Sa), harmaa = pintamaalaji karkea Hie-ta (KHt) ja pohjamaalaji hiesu (Hs). 3.1.3 Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Suunnittelualue sijaitsee Seinäjoen keskustaajamassa Pajuluoman puistoalu-een ja Ruukintien varren asuinkerrostalopainotteisen vyöhykkeen välisellä alueella.

pH tavoitteen viljavuusluokka (*) Tyydyttävä (peruna) Hyvä (viljat, nurmet, öljy- ja palkokasvit) Korkea (sokerijuurikas) Erittäin/arveluttavan korkea

 · PDF tiedosto

ja hiekkamoreeni oranssilla karttapohjassa. Hankealue kuuluu Pirkanmaan migmatiittivyöhykkeeseen. Vyöhykkeellä esiintyy laajasti kiille-gneissiä. GTK:n kallioperäkarttojen (1:200 000) perusteella alueen kivilaji on kiillegneissi. Kuva 4-5. Hankealueen kallioperäkartta (1:200 000). Hankealue on osoitettu sinisellä ympyrällä.

 · PDF tiedosto

hiekkamoreeni Yksittäiset rakeet nähtävissä paljain silmin, rakeet irrallisia Vesitalous yleensä kunnossa. Hyviä metsämaita. Hienot maalajit Hieno hieta, hiesu, hienoainesmoreeni Yksittäisiä rakeita ei erota paljain silmin. Kovettuu kuivana, mutta hajoaa pöliseväksi jauhoksi Läpäisee heikosti vettä, märkänä juoksevaa, erittäin

 · PDF tiedosto

sininen savi, keltainen karkea hieta, punainen kalliomaa, vihreä hiekka, oranssi hiekkamoreeni. 3. TAAJAMA- JA MAISEMAKUVA . 3.1 RAKENNUSKANTA . Tarkastelualueella sijaitsee pääosin julkisia rakennuksia ja aluetta ympäröi pientaloalue. Raken-nuskanta on kerrostunutta. Alue on rakentunut pääosin 1960-1970-luvuilla, mutta alueella on joita-

 · PDF tiedosto

HIEKKAMOREENI SORA SELVITYSALUEEN RAJA SELVITYSALUEEN MAAPERÄ LIEJU KALLIO HIESU PELLOT VUODEN 1931 PERUSKARTASSA PELTO HARJU JU JU Ylöjärven ydinkeskustan osayleiskaavan muutos. Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä. Selvitysalueen maaperä PELTOALUEET VUODEN 1931 PERUSKARTASSA Liite 4.

Etymologia . Sana on laina ruotsin morän-sanasta, joka pohjautuu ranskan sanaan moraine. Geologiassa nimitys otettiin käyttöön 1779 tukeutuen Chamonix’n laaksossa puhuttuun ranskan murteeseen.

En ole mökkiteille kenenkään nähnyt niitä levittelevän. Mulle tehtiin metsäautotie 1995, ja urakka oli 60000 mk ilman sorastusta, 6m leveä ja 500 m pitkä. Ojista tuli kelvollista maa-ainesta tiepohjaan, koska maa oli hiekkamoreeni- ja hietamoreenimaata.

 · PDF tiedosto

Alueen maaperästä valtaosa on kalliota ja savea, siellä täällä on pienehköjä moreeni ja hiekkamoreeni esiintymiä, Sipoonjoen purkupisteen ympäristö on liejua. Kallionpintaa verhoaa hiekka ja moreeni kerros-tuma ja vain siellä täällä on näkyvissä avokalliota. Maaperäolosuhteet tulee huomioida erityisesti laajem-

 · PDF tiedosto

HkMr Hiekkamoreeni SrMr Soramoreeni Mr Moreeni Msr Murskesora M Murske E Eloperäiset maalajit H Hienorakeiset maalajit K Karkearakeiset maalajit M Moreenimaalajit m³ktr Teoreettinen kiintotilavuus eli kaivettavan maan tilavuus laskettuna lopullisen suunni-

 · PDF tiedosto

kivinen hiekkamoreeni. Kangashumuksen paksuus vaihteli välillä 5–10 cm (taulukko 1). Koejärjestelyt toteutettiin arvottujen lohkojen pe-riaatteella. Koealojen (10 m × 10 m) kulmiin ase-tettiin kulmapaalut, jotka yhdistettiin toisiinsa köy-dellä. Koealojen ulkopuolelle pystytettiin taulut, joissa tiedotettiin tutkimuksesta sekä

 · PDF tiedosto

ruskea hiekkamoreeni 1 cm, vaaleanruskea hiekkamoreeni 21 cm. Kairanäyte vallin päältä: tur-ve 2 cm, harmaanruskea hiekkamoreeni 0.5 cm, sekoittunut hiekkamoreeni yli 10 cm, alinna 30 – 35 cm syvyydessä vaaleanruskeaa hiekkamoreenia, jossa selvää valkeaa huuhtoutumiskerros-

 · PDF tiedosto

hiekkamoreeni. Alueella tehty hiljattain metsänhakkuu ja laikutus. Kahdessa koh-dassa tervahaudan vallissa ja samoin niiden vieressä laikut, joissa hiiltä näkyvissä. Ei huuhtoutumiskerrosta. Muutoin tervahauta on säilynyt hakkuutoimien jäljiltä hy-vin.

 · PDF tiedosto

kallioalueita. Hiekkamoreeni peittää kallioiden rinteitä ja painanteita muutaman metrin paksuisena kerroksena. Pintalohkareita on harvakseltaan koko alueella. Alueella ei ole harjumuodostumia. Hienoa hiekkaa voi esiintyä pienialaisesti kallioiden etelä- ja kaakkoispuolella. Jokiuomien alavat maat ovat

Back To Top